Bài 03: jQuery Attributes – attr() – prop()

Trong javascript để truy xuất giá trị của một thuộc tính nào đó thì ta phải dùng cú pháp DOM ElementDOM HTML. Nhưng trong jQuery thì rất đơn giản, ta chỉ cần sử dụng một trong hai hàm attr()prop(). Hai hàm attr() va prop() trong jquery dùng để xử lý lấy hoặc gán giá trị cho các thuộc tính của thẻ HTML. 

...