Xây dựng chức năng scrollTo Top với jQuery

scrollTo là một chức năng thường hay thấy trên website, điển hình là chức năng scroll to top. Và để làm được như vậy thì ta phải sử dụng hàm animate của jQuery kết hợp với tham số truyền vào là scrollTop, đây là vị trí tính bằng pixel mà màn hình sẽ nhảy đến. Chúng ta có hai cách sử dụng phổ biến, cách thứ nhất là scroll tới một vị trí nào đó trên website