Bài 13: Vòng lặp each trong SASS

Ta đã biết vòng lặp foreach trong PHP dùng để lặp mảng và mỗi lần lặp nó sẽ lặp qua một phần tử của mảng đó. Còn trong SASS chúng ta có vòng lặp each có chức năng tương tự như vòng lặp foreach, tuy nhiên trong SASS không có cấu trúc mảng nên vòng lặp each trong SASS dùng để...

Bài 12: Vòng lặp while trong SASS

Vòng lặp for dùng để lặp cho những trường hợp ta biết trước tổng số vòng lặp, điều này trong vòng lặp while cũng đúng. Tuy nhiên với vòng lặp while ta có thể không cần biết trước tổng số lần lặp vẫn được miễn là có điều kiện dừng vòng lặp để tránh tình trạng lặp vô hạn.

...

Bài 07: Nested Selector trong SASS

Như chúng ta biết hoạt động truy vấn các đối tượng HTML trong CSS sẽ sử dụng cú pháp selector. Nhưng trong một trang HTML việc quản lý các selector đó thực sự rất là rối, vì vậy SASS phải cung cấp cho chúng ta một cách nào đó để quản lý dễ dàng hơn.

...

Bài 02: Cấu hình SASS trên Netbeans

Sau khi cài đặt SASS xong thì chúng ta cần một editor để lập trình. Và như bài trước mình đã trình bày thì mình sử dụng Netbeans để code bởi vì nó có một số tính năng như Auto Refresh Page - Tự động tạo và đổi file SASS thành file CSS.

...