HTML5 Canvas – Vẽ đường cong

Ngoài vẽ đường thẳng ra thì Canvas còn có thể vẽ các đường cong như hình cung, đường cong bậc hai, đường cong Benzier. Đối với cách vẽ đường thẳng thì ta chỉ cần xác định hai điểm đầu và cuối nhưng với đường cong thì có khá nhiều vấn đề phải tính toán trước khi vẽ đấy.

1. Vẽ hình cung trong Canvas

Để vẽ hình cung thì chúng ta sử dụng hàm arc(x, y, radius, startAngle, endAngle, counterClockwise), trong đó:

 • xy là tâm của hình cung
 • radius là bán kính
 • startAngle là góc bắt đầu
 • endAngle là góc kết thúc
 • counterClockwise là hướng vẽ (cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ)

Ví dụ: XEM DEMO

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

var canvas = document.getElementById('myCanvas');
var context = canvas.getContext('2d');

// Xác đinh tâm là trọng tâm của Canvas
var x = canvas.width / 2;
var y = canvas.height / 2;

// bán kính 75px
var radius = 75;

// Góc bắt đầu là 1.1PI
var startAngle = 1.1 * Math.PI;

// Góc kết thúc là 1.9PI
var endAngle = 1.9 * Math.PI;

// Cùng chiều kim đồng hồ
var counterClockwise = false;

// Vẽ đường cung
context.beginPath();
context.arc(x, y, radius, startAngle, endAngle, counterClockwise);
context.lineWidth = 15;

// line color
context.strokeStyle = 'black';
context.stroke();

Kết quả:

html5 canvas arcs png

2. Vẽ đường cong bậc hai trong Canvas

Để vẽ đường cong bậc hai trong Canvas thì ta sử dụng phương thức quadraticCurveTo(), đường cong bậc hai được xác định bởi ba điểm chính gồm:

 • Điểm bắt đầu (context point).
 • Điểm điều khiển (control point).
 • Điểm kết thúc (end point).

Ví dụ: XEM DEMO

var canvas = document.getElementById('myCanvas');
var context = canvas.getContext('2d');

context.beginPath();
context.moveTo(20, 20); // Điểm bắt đầu vẽ
context.quadraticCurveTo(20, 100, 200, 20); //vẽ qua các điểm
context.lineWidth = 1;

// line color
context.strokeStyle = 'black';
context.stroke();

Và kết quả như trong hình sau:

canvas quadraticcurve gif

Giải thích trong code như sau:

 • Điểm bắt đầu là (20, 20) trong hàm context.moveTo(20, 20).
 • Điểm điều khiển là (20, 100) trong hàm context.quadraticCurveTo(20, 100, 200, 20).
 • Điểm kết thúc là (200, 20) trong hàm context.quadraticCurveTo(20, 100, 200, 20).

Vị trí đỉnh của đường cong được xác định bởi đường thẳng nối trung điểm giữa hai đoạn thẳng (context point, control point) và (end point, control point).

Ví dụ: XEM DEMO

var canvas = document.getElementById('myCanvas');
var context = canvas.getContext('2d');

context.beginPath();
context.moveTo(188, 150);
context.quadraticCurveTo(288, 0, 388, 150);
context.lineWidth = 10;

// line color
context.strokeStyle = 'black';
context.stroke();

Kết quả:

html5 canvas quadratic curves diagram png

3. Vẽ đường cong Benzier trong Canvas

Đường cong Benzier được xác định bởi bốn điểm:

 • Điểm bắt đầu (context point)
 • Điểm điều khiển một (control point 1)
 • Điểm điều khiển hai (control point 2)
 • Điểm kết thúc (end point)

Ví dụ: XEM DEMO

var c = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = c.getContext("2d");

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(20, 20);
ctx.bezierCurveTo(20, 100, 200, 100, 200, 20);
ctx.stroke();

Kết quả:

canvas beziercurve gif

Giải thích trong code như sau:

 • Điểm bắt đầu là (20, 20) trong hàm context.moveTo(20, 20).
 • Điểm điều khiển 1 là (20, 100) trong hàm context.quadraticCurveTo(20, 100, 200, 100, 200, 20).
 • Điểm điều khiển 2 là (200, 100) trong hàm context.quadraticCurveTo(20, 100, 200, 100, 200, 20).
 • Điểm kết thúc là (200, 20) trong hàm context.quadraticCurveTo(20, 100, 200, 100, 200, 20).

Câu hỏi đặt ra là làm sao xác định điểm đỉnh và điểm độ cong? Các bạn xem ví dụ dưới đây.

Ví dụ: XEM DEMO

var canvas = document.getElementById('myCanvas');<br />
var context = canvas.getContext('2d');<br />
<br />
context.beginPath();<br />
context.moveTo(188, 130);<br />
context.bezierCurveTo(140, 10, 388, 10, 388, 170);<br />
context.lineWidth = 10;<br />
<br />
// line color<br />
context.strokeStyle = 'black';<br />
context.stroke();

Kết quả:

html5 canvas bezier curves diagram png

Như vậy tương tự như đường cong bậc hai ta sẽ xác định các điểm độ cong qua các đường thẳng nối giữa các trung điểm các cạnh.

4. Lời kết

Bắt đầu cảm thấy khó khi làm việc với Canvas rồi đấy. Thực sự để vẽ được các hình ảnh tốt thì bạn phải tính toán từng Pixel chuẩn, chưa tính đến việc phải sử dụng kiến thức toán học để xác định tọa độ.

Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ một đoạn thẳng bằng cách sử dụng các hàm đã học trong bài này và các bài trước.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *