Hướng dẫn cài đặt SQLite

SQLite nổi tiếng với tính năng tuyệt vời của nó đó là không cấu hình, có nghĩa là không cần thiết lập hoặc quản trị phức tạp. Bài này mình sẽ giới thiệu bạn quy trình thiết lập SQLite trên Windows, LinuxMac OS X.

1. Cài đặt SQLite trên Windows

  • Bước 1: Vào trang SQLite Download và tải về từ section “Precompiled Binaries for Windows”.
  • Bước 2: Tải các file sqlite-shell-win32-*.zip and sqlite-dll-win32-*.zip
  • Bước 3: Tạo một thư mục C:> sqlite và giải nén hai file trên vào trong thư mục này, bạn sẽ có các file như sqlite3.def, sqlite3.dllsqlite3.exe.
  • Bước 4: Thêm C:> sqlite vào trong biến môi trường PATH của bạn và cuối cùng đi đến dấu nhắc lệnh và đưa ra lệnh sqlite3, sẽ hiển thị kết quả như sau:
C:>sqlite3
SQLite version 3.7.15.2 2013-01-09 11:53:05
Enter ".help" for instructions
Enter SQL statements terminated with a ";"
sqlite>

2. Cài đặt SQLite trên Linux

Ngày nay, gần như tất cả các phiên bản của HĐH Linux đang được cung cấp SQLite. Vì vậy, bạn chỉ cần đưa ra lệnh sqlite3 như sau để kiểm tra xem hệ điều hành của bạn đã cài đặt SQLite chưa.

$sqlite3
SQLite version 3.7.15.2 2013-01-09 11:53:05
Enter ".help" for instructions
Enter SQL statements terminated with a ";"
sqlite>

Nếu bạn không thấy kết quả trên, điều đó có nghĩa là bạn chưa cài đặt SQLite trên máy Linux của mình. Sau đây là các bước để cài đặt SQLite

  • Bước 1: Vào trang SQLite Download và tải về sqlite-autoconf-*.tar.gz từ section “source code”.
  • Bước 2: Chạy lệnh sau
$tar xvfz sqlite-autoconf-3071502.tar.gz
$cd sqlite-autoconf-3071502
$./configure --prefix=/usr/local
$make
$make install

Bây giờ bạn có thể kiểm tra SQLite đã được cài đặt thành công hay chưa bằng câu lệnh sqlite3 đã nói ở trên.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

3. Cài đặt SQLite trên Mac OS X

Mặc dù phiên bản mới nhất của Mac OS X đã được cài đặt sẵn SQLite nhưng nếu bạn không có sẵn cài đặt thì chỉ cần làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Vào trang SQLite Download và tải về sqlite-autoconf-*.tar.gz từ section “source code”.
  • Bước 2: Chạy lệnh sau
$tar xvfz sqlite-autoconf-3071502.tar.gz
$cd sqlite-autoconf-3071502
$./configure --prefix=/usr/local
$make
$make install

Bạn có thể kiểm tra SQLite đã được cài đặt thành công trên máy Mac OS X của bạn hay chưa bằng cách thực hiện lệnh sau:

$sqlite3
SQLite version 3.7.15.2 2013-01-09 11:53:05
Enter ".help" for instructions
Enter SQL statements terminated with a ";"
sqlite>

Cuối cùng, bạn có dấu nhắc lệnh SQLite nơi bạn có thể đưa ra các lệnh SQLite cho bài tập của mình.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *