Hướng dẫn chuyển màu linear trong SVG


Đầu tiên, mình sẽ tạo một khung bao bằng thẻ <svg> như sau:

<svg width="300" height="200" style="background: cyan"></svg>

Hướng dẫn chuyển màu linear trong SVG 4
Sau đó, mình sẽ tạo hình oval bằng thẻ <ellipse/> và di chuyển hình đến vị trí trung tâm:

<svg width="300" height="200" style="background: cyan">
   <ellipse cx='150' cy='100' rx='100' ry='50'/>
</svg>

Hướng dẫn chuyển màu linear trong SVG 5
Tiếp theo, mình sẽ tạo hiệu ứng Linear Gradient bằng thẻ <linearGradient/>. Từ thẻ <ellipse/> mình sẽ thêm thuộc tính [ fill=’url(#id)’ ] liên kết với thẻ <linearGradient/>:

<svg width="300" height="200" style="background: cyan">
   <linearGradient id='grad1'>
      <stop offSet='0%' stop-color='#FF6D00'/>
      <stop offSet='100%' stop-color='#B71C1C'/>
   </linearGradient>
   <ellipse cx="150" cy="100" rx="100" ry="50" fill='url(#grad1)'></ellipse>
</svg>

Hướng dẫn chuyển màu linear trong SVG 6
Bây giờ, bạn có thể tạo ra hiệu ứng chuyển màu linear trong SVG thật dễ dàng!

Nguồn: www.naututs.com