Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giải phương trình bậc hai trong C#. Đây là bài tập thường gặp khi học bất kì ngôn ngữ lập trình nào, bởi nó giúp các bạn rèn luyện tư duy logic và áp dụng các kiến thức căn bản trong lập trình.

Như chung ta đã được học ở toán cơ sở, phương trình bậc hai có dạng như sau:

ax2 + bx + c = 0, trong đó a, b, c là các tham số đã biết và x là nghiệm của phương trình.

Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu biết chương trình để giải phương trình bậc hai có dạng như trên, bắt đầu thôi nào !!!!

Giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Bước 1: Để giải được phương trình bậc hai, đầu tiên chúng ta cần biết được các tham số a, b, c. Ta có thể tự gán sẵn hoặc yêu cầu người dùng nhập giá trị cho các tham số này.

  • Nếu a = 0 thì phương trình trở về phương trình bậc nhất, khi đó ta sẽ giải phương trình dưới dạng bậc nhất bx + c = 0.
  • Nếu a != 0 thì ta tiếp tục thực hiện bước 2.

Bước 2: Tính Delta theo công thức:

Delta = b2 – 4ac, trong đó a, b, c là các tham số đã biết

Bước 3: Xét điều kiện cho Delta.

  • Nếu Delta < 0 thì phương trình vô nghiệm.
  • Nếu Delta = 0 thì phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = -b / 2a.
  • Nếu Delta > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 = (-b + Sqrt(Delta)) / (2a) và x2 = (-b – Sqrt(Delta)) / (2a).

Ví dụ: Dưới dây là chương trình giải phương trình bậc hai mà mình đã viết sẵn, trong đó có giải thích chi tiết, các bạn có thể tham khảo nhé.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            //khai báo hai biến a, b vầ c là va tham số mà người dùng nhập vào
            int a, b, c;
            //khai báo biến x1, x2 là nghiệm của phương trình và biến delta
            double x1, x2, delta;
            //yêu cầu người dùng nhập vào ba số a, b, c
            Console.Write("n Nhap vao so a: ");
            a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.Write("n Nhap vao so b: ");
            b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.Write("n Nhap vao so c: ");
            c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            //hiển thị phương trình bậc hai mà người dùng vừa nhập dưới dạng ax^2 + bx + c = 0
            Console.WriteLine("n Chuong trinh ban vua nhap la {0}x^2 + {1}x + {2} = 0.", a, b, c);
            //nếu a = 0 thì phương trình bậc hai trở thành phương trình bậc nhất
            if (a == 0)
            {
                //ta giải phương trình bậc nhất bx + c = 0
                if (b == 0)
                {
                    //nếu b = 0 và c = 0 thì phương trình vô số nghiệm
                    if (c == 0)
                    {
                        Console.WriteLine("n Phuong trinh co vo so nghiem.");
                    }
                    //nếu b = 0 và c != 0 thì phương trình vô nghiệm
                    else
                    {
                        Console.WriteLine("n Phuong trinh vo nghiem.");
                    }
                }
                else
                {
                    x1 = (double)-c / b;
                    //Sử dụng phương thứ Math.Round() để làm tròn kết quả lên 2 số thập phân
                    Console.WriteLine("n Phuong trinh co nghiem duy nhat x = {0}", Math.Round(x1, 2));
                }
            }
            //nếu a != 0 thì ta bắt đầu giải phương trình bậc hai
            else
            {
                //tính delta
                delta = Math.Pow(b, 2) - 4 * a * c;
                //kiểm tra nếu delta < 0 thì phương trình vô nghiệm
                if (delta < 0)
                {
                    Console.WriteLine("n Phuong trinh vo nghiem.");
                }
                //nếu delta = 0 thì phương trình có hai nghiệm kép
                else if (delta == 0)
                {
                    x1 = x2 = -b / (2 * a);
                    Console.WriteLine("n Phuong trinh co nghiem kep x1 = x2 = {0}", x1);
                }
                //nếu delta > 0 thì phuong trình có hai nghiệm phân biệt
                else
                {
                    x1 = (-b + Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
                    x2 = (-b - Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
                    Console.WriteLine("n Phuong trinh hai nghiem phan biet:n X1 = {0}n X2 = {1}", x1, x2);
                }
            }
            
            Console.WriteLine("nn-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
        }
    }
}

Kết quả 1: Phương trình có hai nghiệm phân biệt

bai46 01 png

Kết quả 2: Phương trình có hai nghiệm kép

bai46 02 png

Kết quả 3: Phương trình vô nghiệm

bai46 03 png

Kết quả 4: Phương trình có nghiệm duy nhất

bai46 04 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình giải phương trình bậc hai trong C#. Đây là dạng bài tập cơ bản giúp các bạn làm quen với ngôn ngữ lập trình C#, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *