In dãy số Fibonacci trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách in dãy số Fibonacci trong C#. Đây là dạng bài tập thường gặp khi bắt đầu học bất cứ một ngôn ngữ lập trình nào. Trước khi vào viết chương trình, các bạn cần hiểu được dãy Fibonacci là gì đã nhé.

Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó.

Ví dụ: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, … .

1. In dãy số Fibonacci sử dụng vòng lặp for trong C#

Đây là cách đơn giản nhất để in ra một dãy số Fibonacci. Nếu các bạn biết được thuật toán của nó thì sử dụng cách nào cũng có thể in ra được.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Các bạn biết rằng dãy Fibonacci bao gồm các số mà số kế tiếp sẽ bằng hai số phía sau nó cộng lại. Vậy nên thuật toán cũng dựa vào đó để viết ra mà thôi.

nextNumber = number1 + number2;
number1 = number2;
number2 = nextNumber;

Để có thể in ra một dãy số thì ta sử dụng thêm vòng lặp for để lặp thuật toán đến một số nhất định nào đó. Số này có thể do người dùng nhập vào, khi đó ta sẽ có một dãy số Fibonacci từ 0 đến số mà người dùng nhập vào.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int firstNumber = 0, SecondNumber = 1, nextNumber, numberOfElements;
      Console.Write("Nhap vao so phan tu day Fibonacci ban muon in: ");
      numberOfElements = int.Parse(Console.ReadLine());
      if (numberOfElements < 2)
      {
        Console.Write("Vui long nhap so phan tu lon hon 2: ");
      }
      else
      {
        //In so thu nhat va so thu 2
        Console.Write("Day Fibonacci: " +firstNumber + " " + SecondNumber + " ");
        //Su dung vong lap for de lap den so ma nguoi dung nhap vao
        for (int i = 2; i < numberOfElements; i++)
        {
          //ap dung thuat toan day Fibonacci
          nextNumber = firstNumber + SecondNumber;
          Console.Write(nextNumber + " ");
          firstNumber = SecondNumber;
          SecondNumber = nextNumber;
        }
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai2 01 png

2. In dãy số Fibonacci sử dụng đệ quy trong C#

Trong chương trình này mình sẽ viết một hàm InFibonacci() để định nghĩa day Fibonacci. Sau đó gọi ở hàm main() và truyền tham số bắt đầu vào cho nó.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo và khởi tạo hai biến number, numberOfElements (số phần tử trong dãy muốn in)
      int number = 0, numberOfElements;
      Console.Write("Nhap vao so phan tu day Fibonacci ban muon in: ");
      numberOfElements = int.Parse(Console.ReadLine());
      //Su dung vong lap for de lap den so ma nguoi dung nhap vao
      Console.Write("Day Fibonacci: ");
      for (int i = 0; i < numberOfElements; i++)
      {
        //gọi hàm InFibonacci() với tham số truyền vào là number
        Console.Write(InFibonacci(number) + "t");
        number++;
      }
      Console.ReadKey();
    }
    //viết hàm để trả về dãy Fibonacci
    static int InFibonacci(int num)
    {
      if (num == 0)
        return 0;
      else if (num == 1)
        return 1;
      else
        return (InFibonacci(num - 1) + InFibonacci(num - 2));
    }
  }
}

Kết quả:

bai2 02 png

3. In số Fibonacci thứ n trong C#

Trong phần này mình sẽ sử dụng để quy để thực hiện in số Fibonacci thứ n, các bạn cùng xem nhé. Việc in số Fibonacci thứ n cũng tương tự như in dãy số Fibonacci.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo và khởi tạo biến numberOfElements (số phần tử trong dãy muốn in)
      int numberOfElements;
      Console.Write("Nhap vao so phan tu day Fibonacci ban muon in: ");
      numberOfElements = int.Parse(Console.ReadLine());
      //giảm số phần tử đi 1 vì chuỗi bắt đầu từ 0
      numberOfElements -= 1;
      //in số thứ numberOfElements trong dãy Fibonacci
      Console.Write($"So Fibonacci thu {numberOfElements + 1} la: {InFibonacci(numberOfElements)}");
      Console.ReadKey();
    }
    //viết hàm để trả về dãy Fibonacci
    static int InFibonacci(int num)
    {
      if (num == 0)
        return 0;
      else if (num == 1)
        return 1;
      else
        return (InFibonacci(num - 1) + InFibonacci(num - 2));
    }
  }
}

Kết quả:

bai2 03 png

Trên đây là các chương trình in dãy số Fibonacci và in số Fibonacci thứ n. Ngoài các cách trên vẫn còn một số cách khác nữa, các bạn có thể tìm hiểu và thực hiện nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *