Interpreter Pattern trong Java – Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Design Pattern khác thuộc nhóm Behavioral Patterns là Interpreter Pattern.

Behavioral Pattern là các pattern cung cấp các giải pháp liên quan đến tương tác đối tượng và cách chúng giao tiếp.

Behavioral Pattern trong Java có rất nhiều pattern, cụ thể như sau:

 • Interpreter
 • Template
 • Method/Pattern
 • Chain of Responsibility
 • Command Iterator
 • Mediator
 • Memento
 • Observer
 • State
 • Strategy
 • Visitor

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Interpreter Pattern.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Interpreter Pattern là gì?

Interpreter Pattern được sử dụng bất cứ lúc nào chúng ta cần đánh giá, chuyển đổi bất kì loại ngữ pháp hay ngôn ngữ nào.

Một ví dụ điển hình cho pattern này là google translate, nó sẽ nhận đầu vào và hiển thị cho chúng ta kết quả bằng ngôn ngữ khác.

Một ví dụ khác đó là trình biên dịch Java. Trình biên dịch sẽ thông dịch mã Java và chuyển nó thành bytecode. Sau đó, JVM sử dụng để thực hiện các hoạt động trên thiết bị.

Chương trình đơn giản với Interpreter Pattern.

Dưới đây, mình sẽ thực hiện một chương trình khá đơn giản để triển khai cũng như kiểm tra kết quả của nó.

Để thực hiện design pattern này, chúng ta sẽ phải tạo một interpreter engine, kèm theo các biểu thức khác nhau để diễn giải các lệnh.

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một interface cho tất cả các biểu thức.

public interface Expression {
  public int interpret(InterpreterEngine engine);
}

Tiếp đến, sẽ tạo một interpreter engine đơn giản.

public class InterpreterEngine {
  public int add(String input) {
    String[] tokens = interpret(input);
    int num1 = Integer.parseInt(tokens[0]);
    int num2 = Integer.parseInt(tokens[1]);
    return (num1+num2);
  }

  public int multiply(String input) {
    String[] tokens = interpret(input);
    int num1 = Integer.parseInt(tokens[0]);
    int num2 = Integer.parseInt(tokens[1]);
    return (num1*num2);
  }

  private String[] interpret(String input) {
    String string = input.replaceAll("[^0-9]", " ");
    string = string.replaceAll("( )+", " ").trim();
    String[] tokens = string.split(" ");
    return tokens;
  }
}

Nó sẽ thay thế tất cả các ký tự không phải chữ số bằng các ký tự trống và chia đầu vào thành các mã thông báo.

Bây giờ, hãy triển khai interface của biểu thức bằng một vài class cụ thể.

public class AddExpression implements Expression {
  private String expression;

  public AddExpression(String expression) {
    this.expression = expression;
  }

  @Override
  public int interpret(InterpreterEngine engine) {
    return engine.add(expression);
  }
}
public class MultiplyExpression implements Expression {
  private String expression;

  public MultiplyExpression(String expression) {
    this.expression = expression;
  }

  @Override
  public int interpret(InterpreterEngine engine) {
    return engine.multiply(expression);
  }
}

Cuối cùng, chúng ta sẽ tạo một class Main để thực hiện kiểm tra chương trình và hiển thị kết quả.

public class Main {
  private InterpreterEngine engine;

  public Main(InterpreterEngine engine) {
    this.engine = engine;
  }

  public int interpret(String input) {
    Expression expression = null;

    if(input.contains("Tổng")) {
      expression = new AddExpression(input);
    } else if(input.contains("Tích")) {
      expression = new MultiplyExpression(input);
    }

    int result = expression.interpret(engine);
    System.out.println(input);
    return result;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Main main = new Main(new InterpreterEngine());

    System.out.println("Kết quả: " + main .interpret("Tổng 15 và 25"));
    System.out.println("-------------------------");
    System.out.println("Kết quả: " + main .interpret("Tích " + "của "+main .interpret("Tổng 5 và 5") + " với 10"));
    System.out.println("---------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

interoreter pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Interpreter Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *