Kiểm tra điều kiện với REGEXP_LIKE trong Oracle

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng một lệnh kiểm tra điều kiện mới đó là REGEX_LIKE, lệnh này có công dụng giống như lệnh LIKE, chỉ có điều là lệnh này sử dụng để so khớp vỡi những khuôn mẫu phức tạp hơn, vì vậy bạn đừng hiểu lầm giữa REGEX_LIKE và LIKE nhé.

1. Lệnh REGEXP_LIKE trong Oracle

Bạn có thể sử dụng biểu thức chính quy Regular Expression để tạo khuôn mẫu, đây là một tính năng rất hay trong các hệ quản trị CSDL hiện nay như MySQL, SQL Server, Oracle …

Cú pháp

REGEXP_LIKE ( expression, pattern [, match_parameter ] )

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Trong đó:

  • expression là column bạn muốn kiểm tra
  • pattern là chuỗi pattern dùng để so khớp, sử dụng cú pháp regular expression (xem bảng phía dưới)
  • match_parameter có thể có hoặc không, nó cho phép phạm vi hoạt động của chuỗi regex (xem bảng phía dưới)

Bảng regular expression

ValueDescription
^Matches the beginning of a string. If used with a match_parameter of ‘m’, it matches the start of a line anywhere within expression.
$Matches the end of a string. If used with a match_parameter of ‘m’, it matches the end of a line anywhere within expression.
*Matches zero or more occurrences.
+Matches one or more occurrences.
?Matches zero or one occurrence.
.Matches any character except NULL.
|Used like an “OR” to specify more than one alternative.
[ ]Used to specify a matching list where you are trying to match any one of the characters in the list.
[^ ]Used to specify a nonmatching list where you are trying to match any character except for the ones in the list.
( )Used to group expressions as a subexpression.
{m}Matches m times.
{m,}Matches at least m times.
{m,n}Matches at least m times, but no more than n times.
nn is a number between 1 and 9. Matches the nth subexpression found within ( ) before encountering n.
[..]Matches one collation element that can be more than one character.
[::]Matches character classes.
[==]Matches equivalence classes.
dMatches a digit character.
DMatches a nondigit character.
wMatches a word character.
WMatches a nonword character.
sMatches a whitespace character.
Smatches a non-whitespace character.
AMatches the beginning of a string or matches at the end of a string before a newline character.
ZMatches at the end of a string.
*?Matches the preceding pattern zero or more occurrences.
+?Matches the preceding pattern one or more occurrences.
??Matches the preceding pattern zero or one occurrence.
{n}?Matches the preceding pattern n times.
{n,}?Matches the preceding pattern at least n times.
{n,m}?Matches the preceding pattern at least n times, but not more than m times.

Bảng match_parameter

ValueDescription
‘c’Perform case-sensitive matching.
‘i’Perform case-insensitive matching.
‘n’Allows the period character (.) to match the newline character. By default, the period is a wildcard.
‘m’expression is assumed to have multiple lines, where ^ is the start of a line and $ is the end of a line, regardless of the position of those characters in expression. By default, expression is assumed to be a single line.
‘x’Whitespace characters are ignored. By default, whitespace characters are matched like any other character.

Mình sẽ không dịch sang tiếng Việt, bởi có những từ dịch ra sẽ khó hiểu hơn là để nguyên vậy 😉 Nếu bạn không dịch được thì hãy sử dụng google translate nhé.

2. Một vài ví dụ với REGEX_LIKE trong Oracle

Sau đây là một vài ví dụ đơn giản sử dụng các biểu thức chính quy để tạo ra chuỗi pattern.

Ví dụ 1: Lấy danh sách sinh viên có tên là Tường hoặc Cường. Với ví dụ này mình sẽ sử dụng ký hiệu hoặc |.

SELECT *
FROM students
WHERE REGEXP_LIKE (last_name, '^(C|T)ường');

Ví dụ 2: Lấy danh sách sinh viên có tên bắt đầu bằng chữ A

SELECT *
FROM students
WHERE REGEXP_LIKE (last_name, '^A(*)');

Trường hợp này bạn cũng có thể bỏ cặp dấu ().

Ví dụ 3: Lấy danh sách sinh viên có tên kết thúc là chữ ng.

SELECT *
FROM students
WHERE REGEXP_LIKE (last_name, '(*)ng$');

3. Lời kết

Trên chỉ là kiến thức căn bản, bạn còn phải nghiên cứu nhiều thì mới hiểu hết tất cả các ký hiệu của biểu thức chính quy.

Tóm lại để học được bài này thì bạn phải có một chút kiến thức về lập trình nói chung và regular expression nói riêng

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *