Kiểm tra năm nhuận trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình để kiểm tra năm nhuận trong C++. Đây là một bài tập khá phổ biến khi bắt đầu học các ngôn ngữ lập trình, vì đây là một bài tập căn bản.

Ở đây chúng ta sẽ viết một chương trình C++ để kiểm tra xem năm người dùng nhập vào có phải là năm nhuận hay không.

Trước khi xem chương trình, hãy xem cách xác định một năm có phải là năm nhuận hay không.

 1. Năm nhuận là năm chia hết cho 400.
 2. Năm nhuận là năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100.

Ví dụ: Chương trình để kiểm tra năm nhuận trong C++.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   int y;
  cout<<"Nhập vào năm bạn cần kiểm tra: ";
  cin>>y;
  if(y % 4 == 0)
  {
    if( y % 100 == 0)
    {
      if ( y % 400 == 0)
        cout<<y<<" là năm nhuận";
      else
        cout<<y<<" không phải là năm nhuận";
    }
    else
      cout<<y<<" là năm nhuận";
  }
  else
    cout<<y<<" không phải là năm nhuận";
  cout<<"n-----------------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả 1:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

kiem tra nam nhuan JPG

Kết quả 2:

kiem tra nam nhuan1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra năm nhuận trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *