Kiểm tra nguyên âm phụ âm của một ký tự

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình kiểm tra nguyên âm phụ âm của một ký tự bằng C++. Đây là một bài tập đơn giản sử dụng câu lệnh If, Else.

Có tất cả 10 nguyên âm đó là: ”A”, “a”, “E”, “e”, “O”, “o”, “I”, “i”, “U”, “u”, còn lại tất cả là phụ âm.

Ví dụ: Chương trình kiểm tra nguyên âm phụ âm của một ký tự.

Chương trình này lấy giá trị ký tự (được nhập bởi người dùng) làm đầu vào và kiểm tra xem ký tự đó là nguyên âm hay phụ âm bằng cách sử dụng câu lệnh if-other.

Vì người dùng được phép nhập một bảng chữ cái bằng chữ thường và chữ hoa, chương trình sẽ kiểm tra cả nguyên âm và phụ âm chữ hoa và chữ thường.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  char ch;
  bool isVowel = false;
  cout<<"Nhập vào kí tự cần kiểm tra: ";
  cin>>ch;
  if(ch=='a'||ch=='A'||ch=='e'||ch=='E'||ch=='i'||ch=='I'
  		||ch=='o'||ch=='O'||ch=='u'||ch=='U')
  {
  	isVowel = true;
  }
  if (isVowel == true)
    cout<<ch<<" là nguyên âm";
  else
    cout<<ch<<" là phụ âm";
  cout<<"n-----------------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả 1:

kiem tra nguyen am1 JPG

Kết quả 2:

kiem tra nguyen am JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra nguyên âm phụ âm của một ký tự. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *