Kiểm tra nguyên âm và phụ âm trong java

Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện chương trình kiểm tra nguyên âm và phụ âm trong java, đây là các ký tự phát ẩm chuẩn trong tiếng Anh.

Trong bảng chữ cái thì A,E,I,O,U (cả chữ thường lẫn chữ hoa) được gọi là nguyên âm, còn lại các chữ cái khác được gọi là phụ âm. Ở đây, chúng ta sẽ viết chương trình kiểm tra xem chữ cái mà người dùng nhập vào là nguyên âm hay phụ âm, bằng cách sử dụng Switch Case.

Ví dụ: Kiểm tra nguyên âm phụ âm trong java

Trong chương trình này chúng ta không sử dụng câu lệnh Break với các trường hợp có chủ ý, do đó, nếu người dùng nhập bất kì nguyên âm nào, chương trình vẫn sẽ thực hiện tất cả các trường hợp tiếp theo cho đến Case cuối cùng. Đó là nơi chúng ta đã thiết lập giá trị True, bằng cách này chúng ta có thể xác địng rằng bảng chữ cái được nhập bới người dùng có nguyên âm hay không.

import java.util.Scanner;
class KiemTraNguyenAm
{
  public static void main(String[ ] arg)
  {
    boolean isVowel=false;;
    Scanner scanner=new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào kí tự cần kiểm tra : ");
    char ch=scanner.next().charAt(0);
    scanner.close();
    switch(ch)
    {
      case 'a' :
      case 'e' :
      case 'i' :
      case 'o' :
      case 'u' :
      case 'A' :
      case 'E' :
      case 'I' :
      case 'O' :
      case 'U' : isVowel = true;
    }
    if(isVowel == true) {
      System.out.println(ch+" Là nguyên âm");
    }
    else {
      if((ch>='a'&&ch<='z')||(ch>='A'&&ch<='Z'))
        System.out.println(ch+" Là phụ âm");
      else
        System.out.println("Không nằmtrong bảng chữ cái!");
    }
  }
}

Kết quả 1:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

kiem tra nguyen am 1 JPG

Kết quả 2:

kiem tra nguyen am 2 JPG

Kết quả 3:

kiem tra nguyen am 3 JPG

Vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra nguyên âm và phụ âm trong java. Qua ví dụ này các bạn sẽ hiểu rõ hơn về Switch Case cơ bản, để có thể làm các bài tập phức tạp hơn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *