Kiểm tra số âm hay số dương trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra một số là số âm hay số dương trong Java. Đây là một bài tập đơn giản giúp các bạn nắm rõ hơn về câu lệnh If, Else.

Chúng ta sẽ có hai ví dụ cho bài tập này. Ví dụ thứ nhất sẽ kiểm tra một số được gán sẵn giá trị và ví dụ thứ hai sẽ kiểm tra số do chính người dùng nhập vào.

 • Nếu số đó lớn hơn 0 thì đó là số dương.
 • Nếu số đó bé hơn 0 thì đó là số âm.
 • Còn lại nếu số đó là số 0 thì nó không âm cũng không dương.

Ví dụ 1: Kiểm tra một số là số âm hay số dương.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ gán sẵn giá trị cho number = 109, sau đó dùng câu lệnh If, Else để xét điều kiện cho nó.

public class SoAmSoDuong {
  public static void main(String[] args)
  {
    int number=109;
    if(number > 0)
    {
      System.out.println(number+" là số dương!!!");
    }
    else if(number < 0)
    {
      System.out.println(number+" là số âm!!!");
    }
    else
    {
      System.out.println(number+" không phải là số âm cũng không phải là số dương!!!");
    }
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

so duong JPG

Ví dụ 2: Kiểm tra một số là số âm hay số dương được nhập từ người dùng.

Ở đây chúng ta sẽ sử dụng Scanner để lấy dữ liệu từ người dùng, vì vậy hãy import nó vào trước khi thực hiện chương trình.

import java.util.Scanner;
public class SoAmSoDuong {
  public static void main(String[] args)
  {
    int number;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhập vào số mà bạn muốn kiểm tra:");
    number = scan.nextInt();
    scan.close();
    if(number > 0)
    {
      System.out.println(number+" là số dương!!");
    }
    else if(number < 0)
    {
      System.out.println(number+" là số âm!!");
    }
    else
    {
      System.out.println(number+" không phải là số âm cũng không phải số dương!!");
    }
  }
}

Kết quả:

so am JPG

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra một số là số âm hay số dương. Chúc các bạn thực hiện thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *