Kiểm tra số Armstrong trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình kiểm tra số Armstrong trong C++. Qua bài tập này giúp các bạn biết thêm về số Armstrong và cách hoạt đồng của nó.

Số Armstrong trong C++ là số có giá trị bằng tổng lập phương của các chữ số trong số đó. Ví dụ số Armstrong là: 0, 1, 2, 3, 153, 370, 407, 1634, 8208,…

Ví dụ: Chương trình kiểm tra số Armstrong.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào một số, sau đó dùng vòng lặp While để kiểm tra xem số đó có phải là số Armstrong hay không. Và cuối cùng là hiển thị ra màn hình.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int num,copy_of_num,sum=0,rem;
  cout<<endl<<"Nhập vào một số: ";
  cin>>num;
  copy_of_num = num;
  while (num != 0)
  {
   rem = num % 10;
   sum = sum + (rem*rem*rem);
   num = num / 10;
  }
  if(copy_of_num == sum)
   cout<<copy_of_num<<" là số Armstrong";
  else
   cout<<copy_of_num<<" không phải là số Armstrong";
  cout<<"n-------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả 1:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

so armstrong 2 JPG

Kết quả 2:

so armstrong 1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra số Armstrong. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *