Kiểm tra số chính phương trong java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình kiểm tra số chính phương trong Java. Đây cũng là một dạng bài tập cơ bản trong List bài tập Java căn bản.

Số chính phương là số có căn bậc hai của nó cũng là một số nguyên, ví dụ: 4 có căn bậc hai là 2, 9 có căn bậc hai là 3,…

Ví dụ: Kiểm tra số chính phương trong Java.

Trong chương trình này chúng ta sẽ tạo một phương thức kiểm tra số chính phương là SoChinhPhuong() , sau đó gọi hàm nay ra ở phương thức main() để kiểm tra số được nhập vào từ người dùng.

import java.util.Scanner;
class SoChinhPhuong {
  static boolean checkPerfectSquare(double x)
  {
    double sq = Math.sqrt(x);
    return ((sq - Math.floor(sq)) == 0);
  }
  public static void main(String[] args)
  {
    System.out.print("Nhập vào số cần kiểm tra:");
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    double num = scanner.nextDouble();
    scanner.close();
    if (checkPerfectSquare(num))
      System.out.println(num+ " Là số chính phương");
    else
      System.out.println(num+ " Không phải là số chính phương");
  }
}

Kết quả 1:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

so chinh phuong JPG

Kết quả 2:

so chinh phuong 1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra số chính phương trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *