Kiểm tra số nguyên tố trong Java

Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện chương trình kiếm tra số nguyên tố trong Java. Đây là một dạng bài tập khá phổ biến khi bắt đầu học các ngôn ngữ lập trình.

Như các bạn đã biết thì số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và chính nó, ví dụ như 2,3,5,7 là các số nguyên tố.

Ví dụ: Chương trình kiểm tra số nguyên tố.

Chương trình này nhận đầu vào từ người dùng, sau đó xét điều kiện số nguyên tố cho nó và hiển thị kết quả sau khi xét ra màn hình.

Để hiểu được chương trình này, bạn nên có kiến thức về vòng lặp, câu lệnh if và câu lệnh break.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

import java.util.Scanner;
class SoNguyenTo
{
  public static void main(String args[])
  {
    int temp;
    boolean isPrime=true;
    Scanner scan= new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào số cần kiểm tra:");
    int num=scan.nextInt();
    scan.close();
    for(int i=2;i<=num/2;i++)
    {
      temp=num%i;
      if(temp==0)
      {
        isPrime=false;
        break;
      }
    }
    if(isPrime)
      System.out.println(num + " Là số nguyên tố!");
    else
      System.out.println(num + " Không phải là số nguyên tố!");
  }
}

Kết quả 1:

so nguyen to JPG

Kết quả 2:

so nguyen to 1 JPG

Chúng ta có thể thay vòng lặp For bằng vòng lặp While như sau:

Vòng lặp For:

for(int i=2;i<=num/2;i++)
{
  temp=num%i;
  if(temp==0)
  {
   isPrime=false;
   break;
  }
}

Vòng lặp While:

int i=2;
while(i<= num/2)
{
  if(num % i == 0)
  {
	isPrime = false;
	break;
  }
  i++;
}

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra số nguyên tố. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *