Kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng Java, bằng cách sử dụng thuật toán tìm kiếm tuyến tính.

Chúng ta sẽ tạo một mảng và yêu cầu người dùng nhập vào số lượng phần tử của mảng cũng như các giá trị của các phần tử, sau đó nhập vào giá trị cần kiểm tra x.

Nếu tồn tại thì báo về yes và nếu không tồn tại thì báo về no.

Ví dụ: Chương trình kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng.

Chúng ta cần lấy dữ liệu từ người dùng vì vậy cần import lớp Scanner vào trước khi dùng nó.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

import java.util.Scanner;
class KiemTraTonTai
{
  public static void main(String args[])
  {
    int counter, num, item, array[];
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào số lương phần tử của mảng:");
    num = input.nextInt();
    array = new int[num];
    System.out.println("Nhập giá trị cho các phần tử trong mảng:");
    for (counter = 0; counter < num; counter++)
      array[counter] = input.nextInt();
    System.out.println("Nhập vào giá trị cần kiểm tra trong mảng");
    item = input.nextInt();
    for (counter = 0; counter < num; counter++)
    {
      if (array[counter] == item)
      {
        System.out.println(item+" Đang tồn tại ở vị trí "+(counter+1));
        break;
      }
    }
    if (counter == num)
      System.out.println(item + " Không tồn tại trong mảng.");
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình nay được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả 1:

kiem tra ton tai 1 JPG

Kết quả 2:

kiem tra ton tai 2 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *