Kotlin – Lấy dữ liệu bằng hàm readLine()

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách lấy Input(đầu vào) từ người dùng(User) trong Kotlin, bằng cách sử dụng hai hàm readLine()

Ví dụ 1: Hiển thị chuỗi được nhập bởi người dùng

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ lấy Input từ User và hiển thị nó ra ngoài màn hình. Ở đây chúng ta đang sử dụng hàm readLine () để đọc chuỗi được nhập trên console.

fun main(args: Array<String>) {
  print("Write anything here: ")

  val enteredString = readLine()
  println("You have entered this: $enteredString")
}

OUTPUT

Write anything here: welcome to kiso.vn
You have entered this: welcome to kiso.vn

Ví dụ 2: Lấy Input và chuyển đổi nó thành một kiểu khác

Như chúng ta đã thấy trong ví dụ trên, hàm readLine () đọc Input dưới dạng String. Nếu chúng ta muốn lấy Input theo một kiểu khác như interger, long, double thì chúng ta cần chuyển đổi đầu vào sang kiểu khác hoặc sử dụng [Java Scanner class].

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Input là Chuỗi và chuyển đổi nó thành int

Ở đây chúng ta chuyển đổi đầu vào thành một số nguyên.

fun main(args: Array<String>) {
  print("Write any number: ")

  val number = Integer.valueOf(readLine())
  println("The entered number is: $number")
}

OUTPUT:

Write any number: 101
The entered number is: 101

Lấy Input khác kiểu String bằng cách sử dụng Scanner class

Trong ví dụ này, đầu vào là kiểu interger và float sử dụng các hàm nextInt () và nextFloat () tương ứng. Tương tự, chúng ta có thể sử dụng các phương thức nextLong (), nextDouble () và nextBoolean () để lấy các đầu vào Long, Double và boolean tương ứng.

import java.util.Scanner
fun main(args: Array<String>) {
  //creating Scanner object
  val read = Scanner(System.`in`)

  //Taking integer input
  println("Enter an integer number: ")
  var num1 = read.nextInt()

  //Taking float input
  println("Enter a float number: ")
  var num2 = read.nextFloat()

  //Displaying input numbers
  println("First Input Number: "+num1)
  println("Second Input Number: "+num2)
}

OUTPUT:

Enter an integer number: 
99
Enter a float number: 
10.55
First Input Number: 99
Second Input Number: 10.55

1 Kotlin taking user input jpg

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *