Lấy địa chỉ IP trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện một chương trình để lấy địa chỉ IP trong Java. Đây là một dạng bài tập mới giúp các bạn làm quen với lớp InetAddress.

Chúng ta hãy xem cách hệ thống lấy địa chỉ IP như thế nào thông qua các bước sau:

 1. Nhận địa chỉ máy chủ cục bộ bằng cách gọi phương thức getLocalHost() trong lớp InetAddress.
 2. Nhận địa chỉ IP bằng cách gọi phương thức getHostAddress().

Ví dụ: Chương trình để lấy địa chỉ IP trong Java.

Để sử dụng được lớp InetAddress thì chúng ta cần import nó vào trước khi sử dụng bằng cách thực hiện câu lệnh import java.net.InetAddress;

import java.net.InetAddress;
class LayDiaChiIP
{
  public static void main(String args[]) throws Exception
  {
    InetAddress myIP=InetAddress.getLocalHost();
    System.out.println("Địa chỉ IP của tôi là:");
    System.out.println(myIP.getHostAddress());
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

lay dia chi ip JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để lấy địa chỉ IP. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *