Left Join trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu Inner Join và biết được tại sao nên sử dụng Inner Join thay thế cho tích đề các. Và tiếp tục loạt bài viết học SQL thì trong bài này mình sẽ nói đến Left Join.

1. Left Join trong SQL

Với Inner Join thì kết quả trả về sẽ là hợp của hai bảng, nghĩa là chỉ có những records nào thỏa điều kiện ở ON thì mới được chọn. Còn với Left Join thì khác, nó sẽ ưu tiên chọn tất cả những records thỏa điều kiện ở ON lẫn những record không thỏa điều kiện ở ON trong bảng phía bên trái.

Nói rõ hơn thì nó sẽ chọn tất cả records của table nằm ở phía bên trái, còn table phía bên phải sẽ chọn những records nào thỏa điều kiện ở ON. Xem hình để hiểu rõ hơn.

left join png

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

2. Ví dụ Left Join trong SQL

Giả sử ta có bảng SINHVIEN như sau:

MASINHVIEN | TENSINHVIEN  |  TUOISINHVIEN | MAKHOA
------------+----------------+-----------------+--------
1      | Cường     |  28      | 1
2      | Kính     |  26      | 2
3      | Quyền     |  20      | 1
4      | Tình     |  25      | 2
5      | Hùng     |  25      | 0

Và bảng KHOA.

MAKHOA |  TENKHOA
--------+-------------------------------
1    |  Công Nghệ Thông Tin
2    |  Toán

Bây giờ mình muốn lấy danh sách sinh viên và thông tin về Khoa mà sinh viên đang học. nếu nhìn vào bảng dữ liệu thì sẽ thấy sinh viên có tên là Hùng sẽ không thuộc một khoa nào, nên nếu ta thực hiện phép Inner Join thì kết quả trả về sẽ thiếu sinh viên này. Nhưng nếu ta thực hiện Left Join thì sẽ có đầ đủ, chỉ có điều các column về Khoa sẽ bị NULL.

SELECT MASINHVIEN, TENSINHVIEN, TUOISINHVIEN, SV.MAKHOA, TENKHOA
FROM SINHVIEN SV LEFT JOIN KHOA K ON SV.MAKHOA = K.MAKHOA

Kết quả sẽ trả về như sau:

MASINHVIEN | TENSINHVIEN | TUOISINHVIEN | MAKHOA | TENKHOA
-----------+-------------+--------------+--------+---------
1     | Cường   |  28     | 1   | Công Nghệ Thông Tin
2     | Kính    |  26     | 2   | Toán
3     | Quyền   |  20     | 1   | Công Nghệ Thông Tin
4     | Tình    |  25     | 2   | Toán
5     | Hùng    |  25     | 0   |

Như vậy những columns nào nằm ở bảng bên phải (RIGHT) mà không thỏa điều kiện ở ON thì sẽ có giá trị rỗng.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *