Lệnh ALTER TABLE trong SQLite

Lệnh ALTER TABLE trong SQLite dùng để sửa đổi một bảng hiện có mà không cần thực hiện dump and reload dữ liệu. Bạn có thể sử dụng ALTER TABLE để đổi tên bảng và bổ sung thêm các cột mới vào trong bảng hiện có.

Không có hoạt động nào khác được hỗ trợ bởi lệnh ALTER TABLE trong SQLite ngoại trừ 2 tính năng trên đó đổi tên bảng và thêm cột mới vào trong bảng hiện có.

1. Cú pháp của lệnh ALTER TABLE trong SQLite

Sau đây là cú pháp cơ bản của lệnh ALTER TABLE trong SQLite để đổi tên một bảng hiện có.

ALTER TABLE database_name.table_name RENAME TO new_table_name;

Sau đây là cú pháp cơ bản của lệnh ALTER TABLE trong SQLite để thêm một cột mới trong bảng hiện có.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

ALTER TABLE database_name.table_name ADD COLUMN column_def...;

2. Ví dụ lệnh ALTER TABLE trong SQLite

Giả sử chúng ta có bảng COMPANY có cấu trúc định nghĩa bảng sau:

CREATE TABLE COMPANY(
  ID INT PRIMARY KEY   NOT NULL,
  NAME      TEXT  NOT NULL,
  AGE      INT   NOT NULL,
  ADDRESS    CHAR(50),
  SALARY     REAL
);

Chúng ta dùng câu lệnh INSERT để chèn dữ liệu vào bảng COMPANY như sau:

INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (1, 'Paul', 32, 'California', 20000.00 );

INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (2, 'Allen', 25, 'Texas', 15000.00 );

INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (3, 'Teddy', 23, 'Norway', 20000.00 );

INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (4, 'Mark', 25, 'Rich-Mond ', 65000.00 );

INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (5, 'David', 27, 'Texas', 85000.00 );

INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (6, 'Kim', 22, 'South-Hall', 45000.00 );

INSERT INTO COMPANY VALUES (7, 'James', 24, 'Houston', 10000.00 );

Như vậy chúng ta đã có bảng COMPANY có các bản ghi sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Bây giờ, chúng ta thử đổi tên bảng này bằng cách sử dụng câu lệnh ALTER TABLE như sau:

sqlite> ALTER TABLE COMPANY RENAME TO OLD_COMPANY;

Câu lệnh SQLite ở trên sẽ đổi tên bảng COMPANY thành OLD_COMPANY. Bây giờ, hãy thử thêm một cột mới trong bảng OLD_COMPANY như sau:

sqlite> ALTER TABLE OLD_COMPANY ADD COLUMN SEX char(1);

Bảng COMPANY hiện đã được thay đổi và sau đây sẽ là kết quả từ câu lệnh SELECT.

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY   SEX
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Cần lưu ý rằng cột mới được thêm vào chứa các giá trị NULL.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *