Lệnh break và continue trong C++

Ở bài học trước mình đã cùng tìm hiểu về vòng lặp trong c# đó là vòng lặp for, while, do-while. Làm sao để thoát khỏi vòng lặp khi chưa kết thúc vòng lặp, làm sao để bỏ qua lần lặp nào đó.

Trong c# có từ khóa breakcontinue cho phép mình thực hiện những điều trên. 

Vậy ý nghĩa của breakcontinue là gì? Sự khác nhau giữa breakcontinue như thế nào? Mình cùng xem tiếp nội dung tiếp theo

1. Câu lệnh break

Trong c# break dùng để ngắt vòng lặp (for, while, do-while) hoặc câu lệnh switch-case. Trong trường hợp vòng lặp lồng nhau thì nó chỉ ngắt vòng lặp bên trong nhất.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

break;

Chúng ta hãy xem một ví dụ đơn giản về câu lệnh break được sử dụng bên trong vòng lặp.

using System;

namespace ConsoleApp2
{
	class Program
	{
		static void Main(string[] args)
		{
			Console.WriteLine("Vong lap khong co break");
			for (int i = 1; i <= 5; i++)
			{
				Console.WriteLine("Gia tri i = " + i);
			};

			Console.WriteLine("Vong lap co break");
			for (int i = 1; i <= 5; i++)
			{
				if (i == 3)
				{
					break;
				}
				Console.WriteLine("Gia tri i = " + i);
			};
			Console.ReadKey();
		}
	}
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

csharp ex1 PNG
Chúng ta cùng xem tiếp câu lệnh break bên trong vòng lặp lồng nhau:

using System;

namespace ConsoleApp2
{
	class Program
	{
		static void Main(string[] args)
		{			
			for (int i = 1; i <= 5; i++)
			{
				Console.WriteLine("Vong lap thu i = " + i);
				for (int j = 1; j <= 5; j++)
				{
					if (j == 3)
					{
						break;
					}
					Console.WriteLine("     Gia tri j = " + j);
				};
				Console.WriteLine("n");
			};
			Console.ReadKey();
		}
	}
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

csharp ex2 PNG

2. Câu lệnh continue

Câu lệnh continue trong c# được sử dụng để tiếp tục vòng lặp.Trong trường hợp vòng lặp lồng nhau, nó chỉ tiếp tục vòng lặp bên trong nhất.

continue; 
using System;

namespace ConsoleApp2
{
	class Program
	{
		static void Main(string[] args)
		{
			for (int i = 1; i <= 5; i++)
			{
				if (i == 3)
				{
					continue;
				}
				Console.WriteLine("Gia tri i = " + i);
			}
			Console.ReadKey();
		}
	}
}

Ở ví dụ trên khi gặp câu lệnh continue, nó sẽ không thực thi đoạn code phía sau bên trong vòng lặp và tiếp tục vòng lặp tiếp theo.

Kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

csharp ex3 PNG

Chúng ta cùng xem tiếp ví dụ về continue trong vòng lặp lồng nhau.

using System;

namespace ConsoleApp2
{
	class Program
	{
		static void Main(string[] args)
		{
			for (int i = 1; i <= 3; i++)
			{
				Console.WriteLine("Vong lap thu i = " + i);
				for (int j = 1; j <= 3; j++)
				{
					if (i == 2 && j == 2)
					{
						continue;
					}
					Console.WriteLine("      gia tri i = " + i + ", j = " + j);
				}
				Console.WriteLine("n");
			}
			Console.ReadKey();
		}
	}
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

csharp ex4 PNG

3. So sánh câu lệnh break và continue

Mình cùng so sánh điểm giống và khác nhau giữa 2 câu lệnh breakcontinue như sau:

Giống nhau

  • Cả hai câu lệnh breakcontinue trong c# được cung cấp để thay đổi luồng chạy bình thường của chương trình.

Khác nhau

breakcontinue
Câu lệnh break có thể xuất hiện trong cả câu lệnh switch và vòng lặp (for, while, do-while).Câu lệnh continue chỉ xuất hiện ở vòng lặp (for, while, do-while)
Câu lệnh break dùng để thoát khỏi vòng lặpCâu lệnh continue dùng để bỏ qua vòng lặp hiện tại và đi tiếp vòng lặp tiếp theo
Câu lệnh break gây ra sự kết thúc sớm của vòng lặpCâu lệnh continue gây ra sự thực thi sớm của vòng lặp tiếp theo

4. Lời kết

Như vậy là mình đã cùng tìm hiểu xong 2 câu lệnh thường hay sử dụng trong c# đó là breakcontinue. Chúng ta chỉ cần nhớ đơn giản là break dùng để thoát khỏi vòng lặp, còn continue dùng để bỏ qua vòng lặp hiện tại và đi đến vòng lặp tiếp theo. 

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết