Lệnh Continue trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh continue trong Pascal, đây là lệnh có công dụng bỏ qua tất cả những đoạn code phía dưới và thực hiện lần lặp tiếp theo.

Nếu lệnh break sẽ dừng toàn bộ vòng lặp thì continue lại khác, nó chỉ dừng đúng 1 lần lặp hiện tại mà thôi. Vì vậy lệnh này cũng rất được sư dụng trong lập trình.

1. Lệnh continue trong Pascal dùng làm gì?

Câu lệnh continue trong Pascal hoạt động hơi giống câu lệnh break. Tuy nhiên, thay vì bắt buộc chấm dứt vòng lặp thì nó sẽ tiếp tục lần lặp tiếp theo, chỉ bỏ các đoạn mã phía dưới lện continue trong vòng lặp.

Đối với vòng lặp for, lệnh continue sẽ làm tăng biến điều khiển vòng lặp và tiếp tục vòng kế tiếp. Còn lệnh while và repeat sẽ chuyển đến kiểm tra điều kiện cho lần lặp tiếp theo, nếu không thõa màn thì dừng, ngược lại thì lặp.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Cú pháp lệnh continue như sau:

continue;

Rất đơn giản phải không các bạn, chỉ cần đặt nó tại vị trí thích hợp trong chương trình.

Dưới đây là sơ đồ hoạt động.

cpp continue statement jpg

Ví dụ: Lặp các số từ 1 đến 10, chỉ bỏ số 5 mà thôi.

Bài này yêu cầu lặp như sau: 1, 2, 3 ,4, 6, 7, 8, 9, 10. Bước nhảy một lần lặp là 1, bị khuyết đi vị trí thứ 5 nên ý tưởng có thể sử dụng vòng lặp for và dùng lệnh continue để bỏ qua đoạn code in ra số 5.

program ContinuePascalKiso;
var
  i: integer;
begin
  for i := 1 to 10 do
  begin
    if i = 5 then
      continue;
    writeln(i);
  end;
  readln;
end.

Chạy chương trình này sẽ thu được kết quả như sau:

continue pascal JPG

Như trong hình thì số 5 đã không được in ra.

2. Dùng continue trong while và repeat

Bài này cũng có thể giải bằng vòng lặp while như sau:

program ContinuePascalWhile;
var
  i: integer;
begin
  i := 1;

  while i < 11 do
  begin

    if (i = 5) then
    begin
      i := i + 1;
      continue;
    end;

    writeln(i);
    i := i + 1;
  end;
	
  readln;
end.

Hoặc cũng có thể sử dụng lệnh repeat .. until.

program ContinuePascalRepeat;
var
  i: integer;
begin
  i := 1;

  repeat
    if (i = 5) then
    begin
      i := i + 1;
      continue;
    end;

    writeln(i);
    i := i + 1;
  until (i = 10);
	
  readln;
end.

Trên là cách sử dụng lệnh continue trong pascal thông qua ba vòng lặp while – for và repeat. Hãy cố gắng lam theo ví dụ và thay đổi các giá trị để xem chương trình chạy ra sao, để từ đó có thể hiểu hết ý nghĩa của lệnh này.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *