Lệnh Delete trong SQLite

Truy vấn DELETE trong SQLite được sử dụng để xóa các bản ghi hiện có ra khỏi một bảng. Bạn có thể sử dụng mệnh đề WHERE với truy vấn DELETE để xóa các hàng đã chọn, nếu không thì tất cả các bản ghi sẽ bị xóa.

1. Cú pháp của lệnh DELETE trong SQLite

Cú pháp cơ bản của truy vấn DELETE kết hợp với mệnh đề WHERE như sau:

DELETE FROM table_name
WHERE [condition];

Bạn có thể kết hợp N số điều kiện bằng cách sử dụng toán tử AND hoặc OR.

2. Ví dụ của lệnh DELETE trong SQLite

Giả sử chúng ta có bảng COMPANY có các bản ghi như sau:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Ví dụ sau đây sẽ xóa một khách hàng có ID là 7.

sqlite> DELETE FROM COMPANY WHERE ID = 7;

Bây giờ bảng COMPANY sẽ có dữ liệu như sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0

Nếu bạn muốn xóa tất cả các bản ghi từ bảng COMPANY, bạn không cần sử dụng mệnh đề WHERE, và truy vấn DELETE sẽ như sau:

sqlite> DELETE FROM COMPANY;

Bây giờ, bảng COMPANY không có bất kỳ bản ghi nào vì tất cả các bản ghi đã bị xóa bởi câu lệnh DELETE.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *