Lệnh INSERT trong SQL

Khi tạo xong table thì ta sẽ thêm dữ liệu vào table, và để thêm dữ liệu thì ta sử dụng lệnh INSERT, lệnh này có tác dụng thêm một row vào vị trí dưới cùng trong danh sách dữ liệu.

1. Cú pháp lệnh INSERT trong T-SQL

Cú pháp của lệnh INSERT như sau:

INSERT INTO TABLE_NAME [(column1, column2, column3,...columnN)]  
VALUES (value1, value2, value3,...valueN); 

Hoặc:

INSERT INTO TABLE_NAME VALUES (value1,value2,value3,...valueN);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

 • column (1 … n) là danh sách các column sẽ nhận dữ liệu tương ứng với value (1 … n), nên bạn phải truyền thứ tự column giống vơi thứ tự của value. 
 • Bạn có thể không cần truyền column, lúc này tổng số giá trị value phải bằng với tổng số column trong bảng.

Cú pháp này sử dụng được ở hầu hết các hệ quản trị CSDL hiện nay.

2. Ví dụ lệnh INSERT trong T-SQL

Giả sử ta có bảng dữ liệu như sau:

ID NAME    AGE     ADDRESS       SALARY 
1  Ramesh   32     Ahmedabad      2000.00 
2  Khilan   25     Delhi        1500.00 
3  kaushik  23     Kota         2000.00 
4  Chaitali  25     Mumbai        6500.00 
5  Hardik   27     Bhopal        8500.00 
6  Komal   22     MP          4500.00 

Bây giờ chạy lệnh INSERT như sau:

INSERT INTO CUSTOMERS VALUES (7, 'Muffy', 24, 'Indore', 10000.00 );

Lúc này tổng dữ liệu của bảng sẽ là:

ID NAME    AGE     ADDRESS       SALARY 
1  Ramesh   32     Ahmedabad      2000.00 
2  Khilan   25     Delhi        1500.00 
3  kaushik  23     Kota         2000.00 
4  Chaitali  25     Mumbai        6500.00 
5  Hardik   27     Bhopal        8500.00 
6  Komal   22     MP          4500.00 
7  Muffy   24     Indore        10000.00 

3. Thêm dữ liệu từ lệnh SELECT

Bạn có thể lấy dữ liệu từ một bảng khác để thêm vào bằng cách kết hợp với lệnh SELECT.

INSERT INTO table1
  SELECT column1, column2, ...columnN 
   FROM table2
   [WHERE condition];
INSERT INTO orders 
  SELECT product_name, product_id, product_price
  FROM products
  WHERE product_id = 10

Lưu ý: Cú pháp lệnh Select có thể sử dụng ở hầu hết các hệ quản trị CSDL hiện nay như SQL Server, Oracle, MySQL.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *