Lệnh INSERT trong SQLite

Câu lệnh INSERT INTO trong SQLite được sử dụng để thêm các hàng dữ liệu mới vào một bảng trong cơ sở dữ liệu.

1. Cú pháp lệnh Insert

Cú pháp cơ bản của câu lệnh INSERT INTO trong SQLite như sau:

INSERT INTO TABLE_NAME [(column1, column2, column3,...columnN)] 
VALUES (value1, value2, value3,...valueN);

Trong đó:

 • column1, column2, column3,...columnN: tên của các cột trong bảng mà bạn muốn chèn dữ liệu.
 • value1, value2, value3,...valueN: Giá trị sẽ chèn cho các cột tương ứng từ column1, column2, column3,…columnN.

Bạn có thể không cần chỉ định tên các cột trong truy vấn SQLite nếu bạn đang thêm giá trị cho tất cả các cột của bảng. Tuy nhiên, hãy đảm bảo thứ tự của các giá trị theo cùng thứ tự với các cột trong bảng. Cú pháp INSERT INTO  trong SQLite sẽ như sau:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

INSERT INTO TABLE_NAME VALUES (value1,value2,value3,...valueN);

2. Ví dụ lệnh Insert

Giả sữ bạn đã tạo bảng COMPANY trong testDB.db của bạn như sau: 

sqlite> CREATE TABLE COMPANY(
  ID INT PRIMARY KEY   NOT NULL,
  NAME      TEXT  NOT NULL,
  AGE      INT   NOT NULL,
  ADDRESS    CHAR(50),
  SALARY     REAL
);

Bây giờ, chúng ta sẽ thêm 6 dòng dữ liệu cho bảng COMPANY.

INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (1, 'Paul', 32, 'California', 20000.00 );

INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (2, 'Allen', 25, 'Texas', 15000.00 );

INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (3, 'Teddy', 23, 'Norway', 20000.00 );

INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (4, 'Mark', 25, 'Rich-Mond ', 65000.00 );

INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (5, 'David', 27, 'Texas', 85000.00 );

INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (6, 'Kim', 22, 'South-Hall', 45000.00 );

Bạn có thể tạo thêm một bản ghi nữa cho bảng COMPANY bằng cú pháp thứ hai như sau:

INSERT INTO COMPANY VALUES (7, 'James', 24, 'Houston', 10000.00 );

Tất cả các câu lệnh insert trên sẽ tạo ra các bản ghi sau trong bảng COMPANY. Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách hiển thị tất cả các bản ghi từ một bảng.

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

3. Insert kết hợp lệnh Select

Bạn có thể điền dữ liệu vào một bảng thông qua câu lệnh select trên một bảng khác với điều kiện một bảng khác có một tập các trường bắt buộc để điền vào bảng đầu tiên. Cú pháp như sau:

INSERT INTO first_table_name [(column1, column2, ... columnN)] 
  SELECT column1, column2, ...columnN 
  FROM second_table_name
  [WHERE condition];

Trong bài này, các bạn không cần quan tâm các câu lệnh ở trên như SELECT, WHERE. Các câu lệnh này sẽ được tìm hiểu trong các bài tiếp theo.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *