Lệnh Select Case trong VBA: Rẻ nhánh chương trình đơn giản

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh Select Case trong VBA, đây là lệnh rẻ nhánh có công dụng tương tự như lệnh if then, tuy nhiên nó có nhiều mặt hạn chế hơn nên ít được sử dụng hơn.

Trong lập trình VBA Excel, nếu bạn muốn so sánh một giá trị nào đó rồi rẻ nhánh chương trình thì tốt nhất là bạn hãy sử dụng lệnh Select Case. Còn nếu điều kiện so sánh phức tạp thì nên sử dụng lệnh If Else.

1. Cú pháp Select Case trong VBA

Trước tiên hãy tham khảo cú pháp sau:

Select Case variable
  Case Is condition1
    ' Code chạy nếu condition1 true
  Case Is condition2
    ' Code chạy nếu condition2 true
  Case Is condition3
    ' Code chạy nếu condition3 true
  ...
  ...
  Case Else
    ' Code chạy nếu khôngcó case nào ở trên chạy
End Select

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

 • variable là giá trị cần mang đi so sánh ở các case
 • condition1, condition2, … là những điều kiện so sánh ở mỗi case, nếu case nào có điều kiện trả về true thì code trong case đó được chạy, sau đó nhảy ra khỏi lệnh Select Case.
 • Case Else sẽ chạy khi các case ở phía trên không có case nào được chạy.

Ví dụ: Kiểm tra điểm số và in kết quả.

Dim score As Integer, result as String
score = 70

Select Case score
  Case Is >= 80
    result = "Giỏi"
  Case Is >= 70
    result = "Khá"
  Case Is >= 60
    result = "Trung bình"
  Case Else
    result = "Yếu"
End Select

Chạy đoạn code này thì biến result sẽ có giá trị là “good“, tức là case dưới đây sẽ được chạy.

  Case Is >= 70
    result = "Khá"

Vì có một case thỏa và chạy rồi nên những case phía dưới sẽ không chạy nữa, tức trình biên dịch sẽ nhảy ra khỏi lệnh này luôn.

2. Ví dụ khác về Select Case trong VBA

Cho giá trị của ô A1 là 70, hãy viết chương trình kiểm tra giá trị của ô này và in ra kết quả ở ô B1 theo yêu cầu sau:

 • Nếu A1 >= 80 thì B1 nhận giá trị “Giỏi”
 • Nếu A1 >= 70 thì B1 nhận giá trị “Khá”
 • Nếu A1 >= 60 thì B1 nhận giá trị “Trung bình”
 • Trường hợp còn lại thì B1 nhận giá trị “Yếu”

Cách làm như sau:

1. Tạo một command button.

tao command button JPG

2. Viết chương trình sau vào sự kiện click button.

Nếu bạn chưa biết cách làm thì hãy xem bài cách tạo macro nhé.

Private Sub CommandButton1_Click()

  Dim score As Integer, result As String
  score = Range("A1").Value
  
  Select Case score
    Case Is >= 80
      result = "Gioi"
    Case Is >= 70
      result = "Kha"
    Case Is >= 60
      result = "Trung binh"
    Case Else
      result = "Yeu"
  End Select
  
  Range("B1").Value = result
  
End Sub

code vba JPG

Bạn hãy click vào button thì thu được kết quả như sau:

ket qua JPG

Bạn có thể thay đổi giá trị của ô A1 và click lại vào button để xem kết quả thay đổi như thế nào nhé.

Trên là cách sử dụng lệnh Select Case trong VBA, đây là lệnh dùng để rẻ nhánh chương trình trong trường hợp bạn cần so sánh để rẻ nhánh một giá trị nào đó. Trường hợp phức tạp hơn thì ta nên sử dụng lệnh if else. Chúc bạn thành công!