Lệnh SELECT trong SQLite

Câu lệnh SELECT trong SQLite được sử dụng để lấy ra dữ liệu từ bảng trong cơ sở dữ liệu của SQLite và trả về kết quả là dữ liệu dưới dạng bảng. Các bảng kết quả này cũng được gọi là các tập hợp kết quả (result sets).

1. Cú pháp lệnh Select

Cú pháp của câu lệnh SELECT trong SQLite như sau:

SELECT column1, column2, columnN FROM table_name;

Trong đó, column1, column2 … là các trường (hay cột) của bảng mà có giá trị bạn muốn lấy. Nếu bạn muốn lấy giá trị của tất cả các trường, thì bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

SELECT * FROM table_name;

2. Ví dụ lệnh Select

Xem xét bảng COMPANY với các dữ liệu sau:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Ví dụ sau đây sẽ lấy và hiển thị tất cả các bản ghi bởi sử dụng lệnh SELECT trong SQLite. Ở đây, 3 lệnh đầu tiên đã được sử dụng để thiết lập định dạng đúng của output:

sqlite>.header on
sqlite>.mode column
sqlite> SELECT * FROM COMPANY;

Cuối cùng, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Nếu bạn chỉ muốn lấy một số trường đã chọn trong bảng COMPANY, thì hãy sử dụng truy vấn sau:

sqlite> SELECT ID, NAME, SALARY FROM COMPANY;

Câu truy vấn trên sẽ tạo ra kết quả sau:

ID     NAME    SALARY
---------- ---------- ----------
1      Paul    20000.0
2      Allen    15000.0
3      Teddy    20000.0
4      Mark    65000.0
5      David    85000.0
6      Kim     45000.0
7      James    10000.0

3. Thiết lập chiều rộng cột đầu ra (Output Column)

Đôi khi, bạn sẽ gặp phải một vấn đề liên quan đến đầu ra bị cắt trong trường hợp cột .mode, nó xãy ra là do độ rộng mặc định của cột sẽ được hiển thị. Những gì bạn có thể làm là, bạn có thể thiết lập độ rộng cột bằng cách sử dụng lệnh .width num, num.... như sau:

sqlite>.width 10, 20, 10
sqlite>SELECT * FROM COMPANY;

Lệnh .width trên đặt chiều rộng cột thứ nhất thành 10, chiều rộng cột thứ hai thành 20 và chiều rộng cột thứ ba thành 10. Cuối cùng, câu lệnh SELECT ở trên sẽ cho kết quả như sau:

ID     NAME         AGE     ADDRESS   SALARY
---------- -------------------- ---------- ---------- ----------
1      Paul         32     California 20000.0
2      Allen         25     Texas    15000.0
3      Teddy         23     Norway   20000.0
4      Mark         25     Rich-Mond  65000.0
5      David         27     Texas    85000.0
6      Kim          22     South-Hall 45000.0
7      James         24     Houston   10000.0

4. Thông tin lược đồ (Schema)

Vì tất cả dot commands đều có sẵn tại dấu nhắc SQLite, do đó, trong khi lập trình với SQLite, bạn sẽ sử dụng câu lệnh SELECT sau với bảng sqlite_master để liệt kê tất cả các bảng được tạo trong cơ sở dữ liệu của bạn.

sqlite> SELECT tbl_name FROM sqlite_master WHERE type = 'table';

Giả sử bạn chỉ có bảng COMPANY trong testDB.db của mình, điều này sẽ tạo ra kết quả như sau:

tbl_name
----------
COMPANY

Bạn có thể liệt kê đầy đủ thông tin về bảng COMPANY như sau:

sqlite> SELECT sql FROM sqlite_master WHERE type = 'table' AND tbl_name = 'COMPANY';

Giả sử bạn chỉ có bảng COMPANY trong testDB.db của mình, điều này sẽ tạo ra kết quả như sau.

CREATE TABLE COMPANY(
  ID INT PRIMARY KEY   NOT NULL,
  NAME      TEXT  NOT NULL,
  AGE      INT   NOT NULL,
  ADDRESS    CHAR(50),
  SALARY     REAL
)

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *