Lệnh tạo bảng trong Oracle – Create Table

Trong Oracle, để tạo một table mới thì bạn có thể sử dụng lệnh CREATE TABLE và phải chạy nó trong một database cụ thể.

Chúng ta có hai thành phần quan trọng khi tạo table đó là tên của tablecác fields sẽ có trong table. Mỗi field sẽ có tên, loại dữ liệu, giới hạn dữ liệu và các thuộc tính bổ sung như: khóa ngoại, khóa chính, giá trị mặc định, tăng tự động

1. Lệnh Create Table

Sau đây là cú pháp lệnh tạo bảng:

CREATE TABLE table_name 
(  
 column1 datatype [ NULL | NOT NULL ], 
 column2 datatype [ NULL | NOT NULL ], 
 ... 
 column_n datatype [ NULL | NOT NULL ] 
); 

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

 • table_name: là tên của table, nó phải là duy nhất trong một database, nghĩa là không được trùng tên table
 • column1, column2, … column n: Là các field của table, mỗi field sẽ có các thông tin bổ sung khác như kiểu dữ liệu, giá trị dữ liệu, giá trị mặc định … và NULL hoặc NOT NULL.

Sau đây là một ví dụ, mình sẽ tạo bảng customers.

CREATE TABLE customers 
( customer_id number(10) NOT NULL, 
 customer_name varchar2(50) NOT NULL, 
 city varchar2(50) 
); 

Trong bảng này chứa ba cột như sau:

 • customer_id: Mã số của khách hàng, đây sẽ là khóa chính, kiểu dữ liệu của nó là number có chiều dài tối đa 10 ký tự, và không được NULL, nghĩa là phải nhập dữ liệu lúc thêm.
 • customer_name: tên của khách hàng, kiểu dữ liệu của nó là varchar2 (chuỗi) có chiều dài tối đa là 50 ký tự, có thẻ NULL
 • city: Tên thành phố mà nhân viên đang ở, đây là kiểu varchar2 (chuỗi) có chiều dài tối đa là 50 ký tự, không được NULL.

2. Thêm khóa chính vào table

Nếu bạn muốn bổ sung khóa chính ngay trong lúc tạo bảng thì hãy sử dụng lệnh CONSTRAINT.

Như ở ví dụ trên mình sẽ tạo khóa chính như sau:

CREATE TABLE customers 
( customer_id number(10) NOT NULL, 
 customer_name varchar2(50) NOT NULL, 
 city varchar2(50), 
 CONSTRAINT customers_pk PRIMARY KEY (customer_id) 
); 

Tới đây thì bạn sẽ có thắc mắc khóa chính là gì phải không nào? Mình sẽ giải thích sơ lược như sau: Khóa chính là những field có dữ liệu không được trùng, nó được dùng để phân biệt gữa các record trong bảng. Ví dụ như khi bạn đi học sẽ có mã sinh viên, mỗi sinh viên sẽ có một mã duy nhất. Hoặc chứng minh nhân dân hay thẻ căn cước của bạn cũng là duy nhất.

3. Lệnh Create Table As

Ngoài cách tạo bảng trên thì bạn còn một cách khác đó là tạo bảng từ một lệnh SELECT khác, nó sẽ thực hiện copy tất cả columns và dữ liệu từ lênh SELECT vào bảng mới.

Cú pháp như sau:

CREATE TABLE new_table 
AS (SELECT * FROM old_table);

Ví dụ: Hãy tạo một bảng newcustomers từ bảng customers 

CREATE TABLE newcustomers 
AS (SELECT *  FROM customers WHERE customer_id < 5000);

Đương nhiên lệnh này sẽ chạy chậm hơn vì phải mất thời gian thực hiện lệnh select rồi mới tạo bảng.

Ví dụ: hãy Tạo bảng newcustomers từ bảng customer và chỉ lấy 2 columns customer_id, customer_name.

CREATE TABLE newcustomers2 
AS (SELECT customer_id, customer_name 
  FROM customers 
  WHERE customer_id < 5000); 

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng lệnh JOIN trong lệnh select để ghép nhiều bảng với nhau, điều này sẽ giúp bạn tạo bảng từ nhiều cột từ nhiều table khác nhau.

4. Lời kết

Trên là tất cả những kiến thức căn bản về lệnh Create Table trong Oracle, bạn hãy cố gắng hiểu vì đó là nền tảng để bạn học những lệnh nâng cao hơn. Ngoài ra cần phải chú ý tới lệnh create table as, đây là lệnh rất ít khi sử dụng nên rất dễ quên. Bài tiếp theo mình sẽ nói tới lệnh alter table.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *