Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQLite

Thật không may, không có lệnh TRUNCATE TABLE trong SQLite nhưng bạn có thể sử dụng lệnh DELETE trong SQLite để xóa dữ liệu ra khỏi bảng hiện có. Lời khuyên cho bạn là nên sử dụng lệnh DROP TABLE để xóa bảng và có thể tái tạo bảng lại một lần nữa.

1. Cú pháp DELETE và DROP TABLE

Sau đây là cú pháp cơ bản của lệnh DELETE trong SQLite.

sqlite> DELETE FROM table_name;

Sau đây là cú pháp cơ bản của DROP TABLE trong SQLite.

sqlite> DROP TABLE table_name;

Nếu bạn sử dụng lệnh DELETE TABLE để xóa tất cả các bản ghi, bạn cũng nên sử dụng lệnh VACUUM để xóa tất cả không gian không sử dụng.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

2. Ví dụ lệnh DELETE và VACUUM

Giả sử chúng ta có bảng COMPANY có các bản ghi như sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Dưới đây là ví dụ để truncate bảng trên.

SQLite> DELETE FROM COMPANY;
SQLite> VACUUM;

Bây giờ, bảng COMPANY bị truncate hoàn toàn và không có gì là output từ câu lệnh SELECT.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *