Lệnh Update trong Oracle

Trong Oracle lệnh Update dùng để cập nhật dữ liệu trong một bảng theo một điều kiện nào đó. Ví dụ trong bảng sinh viên sẽ có danh sách các sinh viên, nếu bạn muốn cập nhật năm sinh của sinh viên có tên Nguyễn Văn Cường thì có thể sử dụng lệnh update.

1. Cú pháp lệnh Update trong Oracle

Dưới đây là cú pháp của lệnh Update.

UPDATE table_name 
SET column1 = expression1, 
  column2 = expression2, 
  ... 
  column_n = expression_n 
WHERE conditions; 

Trong đó:

 • table_name là tên bảng cần update
 • column = value chính là các cặp dữ liệu cần update tương ứng
 • condition là điều kiện để update, chỉ có record nào thỏa điều kiện này thì câu lệnh update mới có tác dụng

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng kết hợp lệnh Select để lấy giá trị gán vào column.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Cú pháp như sau:

UPDATE table1 
SET column1 = (SELECT expression1 
        FROM table2 
        WHERE conditions) 
WHERE conditions; 

2. Ví dụ lệnh update trong Oracle

Sau đây là hai ví dụ của cả hai cách dùng trên.

UPDATE suppliers 
SET supplier_name = 'Kingfisher' 
WHERE supplier_id = 2; 
UPDATE suppliers 
SET supplier_address = 'Agra', 
  supplier_name = 'Bata shoes' 
WHERE supplier_id = 1; 
UPDATE customers 
SET name = (SELECT supplier_name 
         FROM suppliers 
         WHERE suppliers.supplier_name = customers.name) 
WHERE age < 25; 

Lời kết

Khá đơn giản phải không các bạn. Nếu bạn đang học SQL nói chung và Oracle nói riêng thì chỉ cần bấy nhiêu là có thể làm được rồi, còn học nâng cao thì sẽ dành ở một series khác nhé. Chúc bạn học tốt và nắm vững lệnh Select trong Oracle.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *