Lệnh Update trong SQLite

Truy vấn UPDATE trong SQLite được sử dụng để sửa đổi các bản ghi đã tồn tại trong một bảng. Bạn có thể sử dụng mệnh đề WHERE với truy vấn UPDATE để cập nhật các hàng đã chọn, nếu không thì tất cả các hàng sẽ được cập nhật.

1. Cú pháp của lệnh Update trong SQLite

Cú pháp cơ bản của truy vấn UPDATE kết hợp với mệnh đề WHERE như sau:

UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2...., columnN = valueN
WHERE [condition];

Bạn có thể kết hợp N số điều kiện bằng cách sử dụng toán tử AND hoặc OR.

2. Ví dụ lệnh của Update trong SQLite

Giả sữ chúng ta có bảng COMPANY có các dòng dữ liệu như sau:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Ví dụ sau đây sẽ cập nhật ADDRESS cho một khách hàng có ID là 6.

sqlite> UPDATE COMPANY SET ADDRESS = 'Texas' WHERE ID = 6;

Bây giờ bảng COMPANY sẽ có các dòng dữ liệu như sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     Texas    45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Nếu bạn muốn sửa đổi tất cả các giá trị của cột ADDRESS và cột SALARY trong bảng COMPANY, bạn không cần sử dụng mệnh đề WHERE, truy vấn UPDATE sẽ như sau:

sqlite> UPDATE COMPANY SET ADDRESS = 'Texas', SALARY = 20000.00;

Bây giờ bảng COMPANY sẽ có các dòng dữ liệu như sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     Texas    20000.0
2      Allen    25     Texas    20000.0
3      Teddy    23     Texas    20000.0
4      Mark    25     Texas    20000.0
5      David    27     Texas    20000.0
6      Kim     22     Texas    20000.0
7      James    24     Texas    20000.0

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *