Lệnh xóa bảng Drop Table trong SQLite

Câu lệnh DROP TABLE trong SQLite được sử dụng để xóa định nghĩa bảng và tất cả dữ liệu, chỉ mục, trigger, ràng buộc và thông số kỹ thuật liên quan đến bảng đó.

Bạn phải cẩn thận trong khi sử dụng lệnh này vì một khi bảng bị xóa thì tất cả thông tin có sẵn trong bảng đó cũng sẽ bị mất mãi mãi.

1. Cú pháp lệnh Drop Table

Sau đây là cú pháp cơ bản của câu lệnh DROP TABLE trong SQLite. Bạn có thể tùy ý chỉ định tên cơ sở dữ liệu (database_name) cùng với tên bảng (table_name) như sau

DROP TABLE database_name.table_name;

2. Ví dụ lệnh Drop Table

Trước tiên, chúng ta hãy kiểm tra sự tồn tại của bảng COMPANY và sau đó chúng ta sẽ xóa nó ra khỏi cơ sở dữ liệu.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

sqlite>.tables
COMPANY       test.COMPANY

Kết quả trên có nghĩa là bảng COMPANY có sẵn trong cơ sở dữ liệu, vì vậy chúng ta sẽ xóa nó như sau:

sqlite>DROP TABLE COMPANY;
sqlite>

Bây giờ, nếu bạn thử lệnh .TABLES, thì bạn sẽ không tìm thấy bảng COMPANY nữa

sqlite>.tables
sqlite>

Nó không hiển thị gì có nghĩa là việc xóa bảng khỏi cơ sở dữ liệu đã thành công.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *