Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Đôi khi có những câu truy vấn có kết quả bị trùng lặp thì lúc này ta lại muốn loại bỏ dữ liệu bị trùng đó và chỉ giữ lại một record duy nhất mà thôi. Để làm được việc này thì ta sử dụng lệnh DISTINCT.

1. Cú pháp lệnh DISTINCT

Trước tiên bạn tham khảo cú pháp như sau:

SELECT DISTINCT column_list
FROM table_name

Như vậy ta chỉ cần đặt DISTINCT kế lệnh SELECT.

2. Lệnh DISTINCT lọc dữ liệu bị trùng

DISTINCT có công dụng là xóa đi những dòng dữ liệu trùng nhau và chỉ để lại một dòng duy nhất. Dữ liệu trùng nhau là phải giống ở mọi column, dù khác chỉ 1 column thôi cũng không được gọi là trùng nhau.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Giả sử ta có bảng dữ liệu như sau:

ID NAME    AGE    ADDRESS      SALARY 
1  Ramesh   32    Ahmedabad     2000.00 
2  Khilan   25    Delhi       1500.00 
3  kaushik  23    Kota        2000.00 
4  Chaitali  25    Mumbai       6500.00 
5  Hardik   27    Bhopal       8500.00 
6  Komal   22    MP         4500.00 
7  Muffy   24    Indore       10000.00 

Nhìn vào bảng thì ta thấy khóa chính là ID và nó tăng tự động nên chắc chắn là dữ liệu ở mỗi record sẽ không bị trùng. Tuy nhiên bạn hãy xét ví dụ sau đây: hãy lấy danh sách  mức tiền của các khách hàng và chỉ trả về mỗi cột SALARY mà thôi. Lúc này rõ ràng dữ liệu sẽ bị trùng.

SELECT SALARY FROM CUSTOMERS
ORDER BY SALARY
SALARY 
1500.00 
2000.00 
2000.00 
4500.00 
6500.00 
8500.00 
10000.00

Để giải quyết ta sử dụng DISTINCT như sau:

SELECT DISTINCT SALARY FROM CUSTOMERS 
  ORDER BY SALARY 

Kết quả trả về sẽ như sau:

SALARY 
1500.00 
2000.00 
4500.00 
6500.00 
8500.00 
10000.00 

Lệnh này tương đối đơn giản nên nội dung cũng không có gì nhiều.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *