Mệnh đề GROUP BY trong SQLite

Mệnh đề GROUP BY trong SQLite được sử dụng kết hợp với câu lệnh SELECT để sắp xếp dữ liệu giống hệt nhau thành các nhóm.

Mệnh đề GROUP BY theo sau mệnh đề WHERE trong câu lệnh SELECT và đứng trước mệnh đề ORDER BY.

1. Cú pháp của mệnh đề GROUP BY trong SQLite

Sau đây là cú pháp cơ bản của mệnh đề GROUP BY. Mệnh đề GROUP BY phải theo sau các điều kiện trong mệnh đề WHERE và phải đặt trước mệnh đề ORDER BY nếu được sử dụng.

SELECT column-list
FROM table_name
WHERE [ conditions ]
GROUP BY column1, column2....columnN
ORDER BY column1, column2....columnN

Bạn có thể sử dụng nhiều hơn một cột trong mệnh đề GROUP BY. Đảm bảo rằng bất kỳ cột nào bạn đang sử dụng để nhóm, thì cột đó phải có sẵn trong column-list.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

2. Ví dụ của mệnh đề GROUP BY trong SQLite

Giả sử chúng ta có bảng COMPANY có các bản ghi như sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Nếu bạn muốn biết tổng số tiền lương của mỗi khách hàng, thì truy vấn GROUP BY sẽ như sau:

sqlite> SELECT NAME, SUM(SALARY) FROM COMPANY GROUP BY NAME;

Và kết quả của ví dụ trên:

NAME    SUM(SALARY)
---------- -----------
Allen    15000.0
David    85000.0
James    10000.0
Kim     45000.0
Mark    65000.0
Paul    20000.0
Teddy    20000.0

Bây giờ, chúng ta hãy tạo thêm 3 bản ghi cho bảng COMPANY bằng cách sử dụng các câu lệnh INSERT như sau:

INSERT INTO COMPANY VALUES (8, 'Paul', 24, 'Houston', 20000.00 );
INSERT INTO COMPANY VALUES (9, 'James', 44, 'Norway', 5000.00 );
INSERT INTO COMPANY VALUES (10, 'James', 45, 'Texas', 5000.00 );

Bây giờ bảng COMPANY của chúng ta sẽ có các bản ghi như sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0
8      Paul    24     Houston   20000.0
9      James    44     Norway   5000.0
10     James    45     Texas    5000.0

Một lần nữa, chúng ta hãy sử dụng câu lệnh ở trên để nhóm tất cả bản ghi trong bảng COMPANY theo cột name như sau:

sqlite> SELECT NAME, SUM(SALARY) FROM COMPANY GROUP BY NAME ORDER BY NAME;

Và kết quả của câu lệnh trên như sau:

NAME    SUM(SALARY)
---------- -----------
Allen    15000
David    85000
James    20000
Kim     45000
Mark    65000
Paul    40000
Teddy    20000

Ví dụ sau đây chúng ta sử dụng mệnh đề ORDER BY cùng với mệnh đề GROUP BY như sau:

sqlite> SELECT NAME, SUM(SALARY) 
  FROM COMPANY GROUP BY NAME ORDER BY NAME DESC;

Và kết quả của ví dụ trên như sau:

NAME    SUM(SALARY)
---------- -----------
Teddy    20000
Paul    40000
Mark    65000
Kim     45000
James    20000
David    85000
Allen    15000

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *