Mệnh đề HAVING trong SQLite

Mệnh đề HAVING trong SQLite cho phép bạn chỉ định các điều kiện lọc nhóm kết quả nào xuất hiện trong kết quả cuối cùng.

Mệnh đề WHERE đặt các điều kiện trên các cột đã chọn, trong khi mệnh đề HAVING đặt các điều kiện trên các nhóm được tạo bởi mệnh đề GROUP BY.

1. Cú pháp của mệnh đề Having trong SQLite

Sau đây là vị trí của mệnh đề HAVING trong một truy vấn SELECT.

SELECT
FROM
WHERE
GROUP BY
HAVING
ORDER BY

Mệnh đề HAVING đặt sau mệnh đề GROUP BY trong một truy vấn và cũng phải đặt trước mệnh đề ORDER BY nếu được sử dụng. Sau đây là cú pháp của câu lệnh SELECT, bao gồm mệnh đề HAVING.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

SELECT column1, column2
FROM table1, table2
WHERE [ conditions ]
GROUP BY column1, column2
HAVING [ conditions ]
ORDER BY column1, column2

2. Ví dụ của mệnh đề Having trong SQLite

Giả sử chúng ta có bảng COMPANY có các bản ghi như sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0
8      Paul    24     Houston   20000.0
9      James    44     Norway   5000.0
10     James    45     Texas    5000.0

Sau đây là ví dụ, sẽ hiển thị bản ghi mà số lượng name nhỏ hơn 2.

sqlite > SELECT * FROM COMPANY GROUP BY name HAVING count(name) < 2;

Và kết quả của ví dụ trên:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
2      Allen    25     Texas    15000
5      David    27     Texas    85000
6      Kim     22     South-Hall 45000
4      Mark    25     Rich-Mond  65000
3      Teddy    23     Norway   20000

Sau đây là ví dụ, sẽ hiển thị bản ghi mà số lượng name lớn hơn 2.

sqlite > SELECT * FROM COMPANY GROUP BY name HAVING count(name) > 2;

Và kết quả của ví dụ trên như sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
10     James    45     Texas    5000

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *