Mệnh đề INDEXED BY trong SQLite

Trong bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một khái niệm quá lạ trong SQLite đó là mệnh đề INDEXED BY. Vậy mệnh đề INDEXED BY trong SQLite là gì? INDEXED BY trong SQLite được sử dụng như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong nội dung tiếp theo.

1. INDEXED BY trong SQLite là gì?

Mệnh đề “INDEXED BY index-name” chỉ định rằng index-name phải được sử dụng để tìm kiếm các giá trị trên preceding table.

Nếu index-name không tồn tại hoặc không thể được sử dụng cho truy vấn, thì việc chuẩn bị câu lệnh SQLite thất bại.

Mệnh đề “NOT INDEXED” chỉ định rằng không có index nào được sử dụng khi truy cập vào preceding table, bao gồm các implied index được tạo bởi các ràng buộc UNIQUEPRIMARY KEY.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Tuy nhiên, INTEGER PRIMARY KEY vẫn có thể được sử dụng để tìm kiếm các entry ngay cả khi “NOT INDEXED” được chỉ định.

2. Cú pháp INDEXED BY trong SQLite

Sau đây là cú pháp cho mệnh đề INDEXED BY  trong SQLiteINDEXED BY có thể được sử dụng với câu lệnh DELETE, UPDATE hoặc SELECT.

SELECT|DELETE|UPDATE column1, column2...
INDEXED BY (index_name)
table_name
WHERE (CONDITION);

3. Ví dụ INDEXED BY trong SQLite

Giả sử chúng ta có bảng COMPANY có cấu trúc định nghĩa bảng như sau:

CREATE TABLE COMPANY(
  ID INT PRIMARY KEY   NOT NULL,
  NAME      TEXT  NOT NULL,
  AGE      INT   NOT NULL,
  ADDRESS    CHAR(50),
  SALARY     REAL
);

Chúng ta sẽ sử dụng lệnh INSERT để chèn dữ liệu vào bảng COMPANY như sau:

INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (1, 'Paul', 32, 'California', 20000.00 );

INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (2, 'Allen', 25, 'Texas', 15000.00 );

INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (3, 'Teddy', 23, 'Norway', 20000.00 );

INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (4, 'Mark', 25, 'Rich-Mond ', 65000.00 );

INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (5, 'David', 27, 'Texas', 85000.00 );

INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (6, 'Kim', 22, 'South-Hall', 45000.00 );

INSERT INTO COMPANY VALUES (7, 'James', 24, 'Houston', 10000.00 );

Bây giờ chúng ta sẽ tạo một index và sử dụng nó để thực hiện thao tác INDEXED BY.

sqlite> CREATE INDEX salary_index ON COMPANY(salary);
sqlite>

Bây giờ để lấy dữ liệu từ bảng COMPANY, chúng ta có thể sử dụng mệnh đề INDEXED BY như sau:

sqlite> SELECT * FROM COMPANY INDEXED BY salary_index WHERE salary > 5000;

Điều này sẽ tạo ra kết quả sau đây:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
7      James    24     Houston   10000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
1      Paul    32     California 20000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *