Mệnh đề ORDER BY trong SQLite

Mệnh đề ORDER BY trong SQLite được sử dụng để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần, dựa trên một hoặc nhiều cột.

1. Cú pháp của mệnh đề ORDER BY trong SQLite

Cú pháp cơ bản của mệnh đề ORDER BY trong SQLite như sau:

SELECT column-list 
FROM table_name 
[WHERE condition] 
[ORDER BY column1, column2, .. columnN] [ASC | DESC];

Bạn có thể sử dụng nhiều hơn một cột trong mệnh đề ORDER BY. Đảm bảo rằng bất kỳ cột nào bạn đang sử dụng để sắp xếp, cột đó sẽ có sẵn trong column-list.

2. Ví dụ của mệnh đề ORDER BY trong SQLite

Giả sử chúng ta có bảng COMPANY có các dòng dữ liệu sau:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Ví dụ sau đây sẽ sắp xếp kết quả theo thứ tự tăng dần cho cột salary.

sqlite> SELECT * FROM COMPANY ORDER BY SALARY ASC;

Và kết quả của ví dụ trên như sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
7      James    24     Houston   10000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
1      Paul    32     California 20000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0

Ví dụ sau đây sẽ sắp xếp kết quả theo thứ tự tăng dần cho cột name và cột salary. (Ưu tiên sắp xếp theo thứ tự tăng dần cho cột name trước, nếu cột name có dữ liệu trùng nhau thì sẽ sắp xếp theo thứ tự tăng dần cho cột salary)

sqlite> SELECT * FROM COMPANY ORDER BY NAME, SALARY ASC;

Và kết quả của ví dụ trên như sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
2      Allen    25     Texas    15000.0
5      David    27     Texas    85000.0
7      James    24     Houston   10000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
1      Paul    32     California 20000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0

Ví dụ sau đây sẽ sắp xếp kết quả theo thứ tự giảm dần cho cột name.

sqlite> SELECT * FROM COMPANY ORDER BY NAME DESC;

Và kết quả của ví dụ trên như sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
3      Teddy    23     Norway   20000.0
1      Paul    32     California 20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0
5      David    27     Texas    85000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *