Mệnh đề WHERE trong SQLite

Mệnh đề WHERE trong SQLite được sử dụng để xác định một điều kiện trong khi lấy dữ liệu từ một bảng hoặc nhiều bảng.

Nếu điều kiện đã cho được thỏa mãn, có nghĩa là đúng, thì nó trả về giá trị cụ thể từ bảng. Bạn sẽ phải sử dụng mệnh đề WHERE để lọc các bản ghi và chỉ lấy các bản ghi cần thiết.

Mệnh đề WHERE không chỉ được sử dụng trong câu lệnh SELECT mà còn được sử dụng trong câu lệnh UPDATE, DELETE, v.v., sẽ được đề cập trong các bài tiếp theo.

1. Cú pháp của mệnh đề WHERE trong lệnh SELECT

Sau đây là cú pháp cơ bản của câu lệnh SELECT trong SQLite với mệnh đề WHERE.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

SELECT column1, column2, columnN 
FROM table_name
WHERE [condition]

2. Ví dụ của mệnh đề WHERE trong SQLite

Bạn có thể chỉ định một điều kiện bằng cách sử dụng toán tử so sánh hoặc logic (xem chi tiết tại bài học toán tử trong SQLite) như >, <, =, LIKE, NOT, v.v. Giả sử chúng ta có bảng COMPANY với các bản ghi sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Ví dụ đơn giản sau đây cho thấy việc sử dụng các toán tử logic trong SQLite. Câu lệnh SELECT sau đây sẽ liệt kê tất cả các bản ghi trong đó age lớn hơn hoặc bằng 25 và salary hơn hoặc bằng 65000,00

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE AGE >= 25 AND SALARY >= 65000;

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0

Câu lệnh SELECT sau đây sẽ liệt kê tất cả các bản ghi trong đó age lớn hơn hoặc bằng 25 hoặc salary lớn hơn hoặc bằng 65000,00.

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE AGE >= 25 OR SALARY >= 65000;

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0

Câu lệnh SELECT sau đây sẽ liệt kê tất cả các bản ghi trong đó age không phải là NULL, kết quả trả về sẽ là tất cả các bản ghi trong bảng COMPANY vì không có bản ghi nào có age bằng NULL.

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE AGE IS NOT NULL;

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Câu lệnh SELECT sau đây sẽ liệt kê tất cả các bản ghi có name bắt đầu bằng ‘Ki’ và không cần biết bấy cứ ký tự gì ở sau ‘Ki’.

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE NAME GLOB 'Ki*';

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
6      Kim     22     South-Hall 45000.0

Câu lệnh SELECT sau đây sẽ liệt kê tất cả các bản ghi trong đó giá trị age là 25 hoặc 27

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE AGE NOT IN ( 25, 27 );

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Câu lệnh SELECT sau đây sẽ liệt kê tất cả các bản ghi trong đó giá trị age nằm trong khoảng giữa giá trị 25 và 27.

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE AGE BETWEEN 25 AND 27;

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
2      Allen    25     Texas    15000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0

Câu lệnh SELECT sau đây sử dụng truy vấn con (sub-query) trong SQLite, trong đó truy vấn con (sub-query) này tìm tất cả bản ghi với trường age có salary > 65000 và sau đó mệnh đề WHERE bên ngoài được sử dụng cùng với toán tử EXISTS để liệt kê tất cả các bản ghi có age từ truy vấn bên ngoài tồn tại trong kết quả được trả về bởi truy vấn con (sub-query):

sqlite> SELECT AGE FROM COMPANY 
  WHERE EXISTS (SELECT AGE FROM COMPANY WHERE SALARY > 65000);

AGE
----------
32
25
23
25
27
22
24

Câu SELECT sau đây sử dụng truy vấn con trong SQLite, trong đó truy vấn con này tìm tất cả bản ghi với trường agesalary > 65000 và sau đó mệnh đề WHERE bên ngoài được sử dụng cùng với toán tử > để liệt kê tất cả bản ghi có age từ truy vấn bên ngoài mà lớn hơn age trong kết quả được trả về bởi truy vấn con:

sqlite> SELECT * FROM COMPANY 
  WHERE AGE > (SELECT AGE FROM COMPANY WHERE SALARY > 65000);

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *