Left Join trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu Inner Join và biết được tại sao nên sử dụng Inner Join thay thế cho tích đề các. Và tiếp tục loạt bài viết học SQL thì trong bài này mình sẽ nói đến Left Join.

...

Inner JOIN trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã học hiểu cách truy vấn nhiều bảng trong SQL bằng cách thực hiện phép tích đề các, vậy thì trong bài này mình sẽ nói đến phép INNER JOIN cũng dùng để truy vấn nhiều bảng nhưng tốc độ và tính hiệu quả của nó tốt hơn rất nhiều so với việc thực hiện một phép tích đề các.

...