Nhận đầu vào từ người dùng trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện một chương trình để nhận đầu vào từ người dùng bằng cách sử dùng lớp Scanner trong Java.

Trong ví dụ dưới đây chúng ta sẽ thực hiện chương trình để nhận đầu vào là một chuỗi, số nguyên, số thực.

Ví dụ: Chương trình để nhận đầu vào từ người dùng.

Lưu ý: Chúng ta cần import lớp Scanner vào trước khi sử dụng bằng cách import java.util.Scanner;

Để sử dùng được chúng ta thực hiện các bước sau:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

1) chuỗi công khai nextLine (): Để nhận chuỗi đầu vào

2) public int nextInt (): Dành cho đầu vào số nguyên

3) công khai float nextFloat (): Dành cho đầu vào float

import java.util.Scanner;
class LayDuLieu
{
  public static void main(String args[])
  {
    int num;
    float fnum;
    String str;
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào một chuỗi: ");
    str = in.nextLine();
    System.out.println("Chuỗi vừa nhập là: "+str);
    System.out.println("Nhập vào một số nguyên: ");
    num = in.nextInt();
    System.out.println("Số nguyên vừa nhập là: "+num);
    System.out.println("Nhập vào một số thực: ");
    fnum = in.nextFloat();
    System.out.println("Số thực vừa nhập là: "+fnum);
  }
}

Kết quả:

lay du lieu JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để nhận đầu vào từ người dùng. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *