Nối hai chuỗi không sử dụng hàm strcat()

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình để nối hai chuỗi không sử dụng hàm strcat() trong C++.

Mặc dù với bài toán này chúng ta có thể sử dụng hàm strcat() để nối sẽ đơn giản hơn nhưng chúng ta cần hiểu rõ nó hoạt động như thế nào trước khi sử dụng cái có sẵn.

Trong chương trình sau, người dùng sẽ được yêu cầu nhập hai chuỗi và sau đó chương trình sẽ nối chúng. Để nối, mình đã viết một logic để nối chuỗi thứ hai ở cuối chuỗi thứ nhất.

Ví dụ: Chương trình để nối hai chuỗi không sử dụng hàm strcat().

Để sử dụng được hàm strcat() chúng ta cần khai báo thư viện include<string.h> trước khi sử dụng.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
int main()
{
 // khai báo hai mảng để chứa cá phần tử trong hai chuỗi
  char str1[50], str2[50], i, j;
  // yêu cầu người dùng nhập vào hai chuỗi
  cout<<"Nhập vào chuỗi thứ nhất: ";
  cin>>str1;
  cout<<"Nhập vào chuỗi thứ hai: ";
  cin>>str2;
  //chạy vòng lặp for để nối chuỗi
  for(i=0; str1[i]!=''; ++i); 
  for(j=0; str2[j]!=''; ++j, ++i)
  {
   str1[i]=str2[j];
  }
  str1[i]='';
  // hiển thị kết quả ra màn hình
  cout<<"Kết quả là: "<<str1;
  cout<<"n-------------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả:

noi chuoi JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để nối hai chuỗi không sử dụng hàm strcat(). Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *