Sắp xếp các phần tử trong mảng Java tăng dần

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình sắp xếp các phần tử trong mảng Java theo thứ tự tăng dần. Bạn sẽ phải kết hợp vòng lặp for lồng nhau trong Java mới giải được bài này.

Ở ví dụ này chúng ta sẽ thực hiện sắp xếp các giá trị trong mảng bằng cách sử dụng biến tạm thời và lồng trong vòng lặp. Chúng ta sẽ sử dụng lớp Scanner để yêu cầu người dùng nhập vào các giá trị trong mảng.

Ví dụ: Sắp xếp các phần tử trong mảng theo thứ tự tăng dần.

Chương trình dưới đây sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số phần phần cho mảng, dựa trên đầu vào chúng ta sẽ khai báo mảng int. Sau đó nhận tất cả các phần tử vào lưu trữ chúng trong mảng.

Sau khi có tất cả các phần tử trong mảng chúng ta sẽ thực hiện việc sắp xếp các phần tử đó bằng cách sử dụng các vòng lặp lồng nhau. Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

import java.util.Scanner;
public class SapXepPhanTu
{
  public static void main(String[] args)
  {
    int count, temp;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhập vào số phần tử trong mảng: ");
    count = scan.nextInt();
    int num[] = new int[count];
    System.out.println("Các phần tử trong mảng là:");
    for (int i = 0; i < count; i++)
    {
      num[i] = scan.nextInt();
    }
    scan.close();
    for (int i = 0; i < count; i++)
    {
      for (int j = i + 1; j < count; j++) {
        if (num[i] > num[j])
        {
          temp = num[i];
          num[i] = num[j];
          num[j] = temp;
        }
      }
    }
    System.out.print("Kết quả sau khi được sắp xếp: ");
    for (int i = 0; i < count - 1; i++)
    {
      System.out.print(num[i] + ", ");
    }
    System.out.print(num[count - 1]);
  }
}

Kết quả:

sap xep cac phan tu JPG

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong chương trình sắp xếp các phần tử trong mảng. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *