Sắp xếp chuỗi theo Alphabet trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình C++ sắp xếp các chuỗi theo thứ tự Alphabet. Đây là bài tập khá đơn giản giúp các bạn thực hành với các vòng lặp basic.

Trong chương trình sau, người dùng sẽ được yêu cầu nhập một bộ gồm các chuỗi và chương trình sẽ sắp xếp và hiển thị chúng theo thứ tự bảng chữ cái tăng dần.

Ví dụ: Chương trình C++ sắp xếp các chuỗi theo thứ tự Alphabet.

Ở ví dụ này chúng ta cần có một mảng để chứa các chuỗi người dùng nhập vào, sau đó sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số lượng các chuỗi và tạo một vòng lặp for để nhập nội dung cho từng chuỗi.

Sau khi đã có được dữ liệu từ người dùng thì tạo thêm một vòng lặp for để sắp xếp dữ liệu người dùng vừa nhập rồi hiển thị ra màn hình.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

#include <iostream>
#include<string.h>
using namespace std;
int main(){
  int i,j,count;
  char str[25][25],temp[25];
  puts("bạn muốn nhập bao nhiêu chuỗi: ");
  cin>>count;

  puts("Nhập vào chuỗi đầu tiên: ");
  for(i=0;i<count;i++)
   cin>>(str[i]);
  for(i=0;i<count;i++)
   for(j=i+1;j<count;j++){
     if(strcmp(str[i],str[j])>0){
      strcpy(temp,str[i]);
      strcpy(str[i],str[j]);
      strcpy(str[j],temp);
     }
   }
  printf("Các chuỗi sau khi sắp xếp là:n");
  for(i=0;i<=count;i++)
   puts(str[i]);
  cout<<"n------------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả:

sap xep chuoi JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình C++ sắp xếp các chuỗi theo thứ tự Alphabet. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *