Sắp xếp kết quả với lệnh ORDER BY trong Oracle

Trong bài này mình sẽ giới thiệu lệnh dùng để sắp xếp kết quả trả về của lệnh select, đó là lệnh order by. Chúng ta có hai kiểu sắp xếp, thứ nhất là tăng dần và thứ hai là giảm dần.

Cú pháp lệnh Order By trong Oracle

Nói về sắp xếp thì sẽ dựa vào bảng mã ASCII, kí tự nào đứng đầu tiên sẽ được xem là nhỏ nhất, kí tự nằm cuối là lớn nhất. 

Cú pháp của lệnh Order By như sau:

SELECT expressions 
FROM tables 
WHERE conditions 
ORDER BY expression [ ASC | DESC ]; 

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

 • expressions là các column được chọn trong lệnh select
 • tables là bảng cần truy vấn
 • conditions là điều kiện lọc
 • expression là danh sách column dùng để sắp xếp
 • ASC | DESC là hai giá trị tăng dần và giảm dần

Ví dụ sắp xếp tăng dần:

SELECT * 
FROM supplier 
ORDER BY last_name ASC; 

Ví dụ sắp xếp giảm dần:

SELECT * 
FROM supplier 
ORDER BY last_name DESC; 

Lời kết

Sắp xếp là nhu cầu thường thấy trong cuộc sống hằng ngày, trong các phần mềm ứng dụng, vì vậy lệnh order by đóng vai trò rất quan trọng trong hệ quản trị CSDL Oracle. Ví dụ khi làm chức năng hiển thị tin tức mới nhất thì ta sẽ sắp xếp theo ID của tin giảm dần.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *