Sắp xếp mảng tăng dần trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình C++ để sắp xếp các số trong mảng theo thứ tự tăng dần, đây là một bài tập căn bản thường gặp trong khi học ngôn ngữ C++.

Chương trình sau đây người dùng sẽ nhập vào n số, sau khi người dùng nhập xong các số đó, chương trình này sẽ sắp xếp và hiển thị chúng theo thứ tự tăng dần.

Ở đây mình đã tạo ra một hàm do người dùng định nghĩa sort_numbers_asceinating() cho mục đích sắp xếp.

Ví dụ: Chương trình C++ để sắp xếp các số trong mảng theo thứ tự tăng dần.

Sau khi chúng ta tạo một hàm sắp xếp sort_numbers_asceinating() để thực hiện công việc sắp xếp theo thứ tự tăng dần thì chúng ta gọi nó ở hàm main() để sử dụng và hiển thị kết quả ra màn hình bằng câu lệnh cout, cin

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

#include <iostream>
using namespace std;
void sort_numbers_ascending(int number[], int count)
{
  int temp, i, j, k;
  for (j = 0; j < count; ++j)
  {
   for (k = j + 1; k < count; ++k)
   {
     if (number[j] > number[k])
     {
      temp = number[j];
      number[j] = number[k];
      number[k] = temp;
     }
   }
  }
  cout<<"Các số sau khi được sắp xếp tăng dần:n";
  for (i = 0; i < count; ++i)
   cout<<"n"<< number[i];
}
int main()
{
  int i, count, number[20];
 
  cout<<"Nhập số lương phần tử trong mảng:";
  cin>>count;
  cout<<"nNhập giá trị cho từng phần tử trong mảng:n";
  
  for (i = 0; i < count; ++i)
   cin>>number[i];
 
  sort_numbers_ascending(number, count);
}

Kết quả:

sap xep mang JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình C++ để sắp xếp các số trong mảng. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *