Sắp xếp tăng dần và giảm dần trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện hai chương trình để sắp xếp theo thứ tự tăng dần và giảm dần trong Java. Bài tập này giúp các bạn nắm rõ hơn về vòng lặp For.

Chúng ta sẽ thực hiện hai ví dụ, ví dụ 1 sẽ sắp xếp dữ liệu tăng dần bằng vòng lặp For và ví dụ hai sẽ sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Ví du 1: Chương trình để sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một mảng và yêu cầu người dùng nhập vào số lượng phần tử trong mảng.

Tiếp đến yêu cầu người dùng nhập vào từng giá trị cho mảng.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Sau đó dùng vòng lặp For để sắp xếp các giá trị của mảng.

Cuối cùng là hiển thị kết quả đã sắp xếp ra màn hình.

import java.util.Scanner;

class SapXepTangGiam {
  public static void main(String[] args) {
    int num, i, j, temp;
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào số lượng phần tử của mảng:");
    num = input.nextInt();
    int array[] = new int[num];
    System.out.println("Nhập vào các phần tử trong mảng:");
    for (i = 0; i < num; i++)
      array[i] = input.nextInt();
    for (i = 0; i < (num - 1); i++) {
      for (j = 0; j < num - i - 1; j++) {
        if (array[j] > array[j + 1]) {
          temp = array[j];
          array[j] = array[j + 1];
          array[j + 1] = temp;
        }
      }
    }
    System.out.println("Kết quả sau khi sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: ");
    for (i = 0; i < num; i++) {
      System.out.print(array[i] + "t");
    }
    System.out.println();
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình nay được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

sap xep tang dan JPG

Ví dụ 2: chương trình sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Tương tự như chương trình sắp xếp theo thứ tự tăng dần, chúng ta sẽ có chương trình sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

import java.util.Scanner;
class SapXepTangGiam {
  public static void main(String[] args) {
    int num, i, j, temp;
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào số lượng phần tử của mảng:");
    num = input.nextInt();
    int array[] = new int[num];
    System.out.println("Nhập vào các phần tử trong mảng:");
    for (i = 0; i < num; i++)
      array[i] = input.nextInt();
    for (i = 0; i < ( num - 1 ); i++) {
      for (j = 0; j < num - i - 1; j++) {
        if (array[j] < array[j+1])
        {
          temp = array[j];
          array[j] = array[j+1];
          array[j+1] = temp;
        }
      }
    }
    System.out.println("Kết quả sau khi sắp xếp theo thứ tự giảm dần là: ");
    for (i = 0; i < num; i++) {
      System.out.print(array[i] + "t");
    }
    System.out.println();
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình nay được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

kết quả:

sap xep giam dan JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình sắp xếp theo thứ tăng dần và giảm dần. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *