Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby on Rails (Phần 4)

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn về Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby on Rails.
Ở phần 3 mình đã hướng dẫn các bạn hiểu về mô hình MVC và đã tạo sẵn một project có tên là login_app và đã kết nối được với db MySQL. Như vậy là các bạn đã có kiến thức nền tảng hiểu về cấu trúc một project Rails với một project đã kết nối với database tất cả điều cơ bản đã sẵn sàng chúng ta sẽ bắt tay vào xây dựng ứng dụng Rails login đơn giản nhé.

Yêu cầu đặt ra :

Tạo một trang login đơn giản cho phép người dùng đăng ký mới user_name, password.
Sau khi đăng nhập thành công hiển thị tên người dùng và button đăng xuất.

Yêu cầu đặt ra khá đơn giản phải không nhỉ. Nào chúng ta bắt tay vào thực hiện nhé.


Đầu tiên để lưu trữ thông tin người dùng ta sẽ tạo model có tên là User với 2 trường là namepassword_digest
Tại sao lại là password_digest chứ không phải là password mình sẽ giải thích sau

rails g model User name:string password_digest:string

sau khi chạy thì nó sẽ sinh ra các dòng như này

   invoke active_record
   create  db/migrate/20170202135817_create_users.rb
   create  app/models/user.rb
   invoke  test_unit
   create   test/models/user_test.rb
   create   test/fixtures/users.yml

các bạn chỉ cần chú ý cho mình 2 file chính mà Rails sinh ra cho chúng ta đó là
create app/models/user.rb : đây là model User đã được tự động sinh ra
create db/migrate/20170202135817_create_users.rb : đây là file dùng để tạo table User tương ứng vào database.
Lúc này thì trong database vẫn chưa có gì cả, chạy lệnh bên dưới để thực thi file migrate

minhduc@minhduc-K42F:~/login_app$ rake db:migrate
== 20170202135817 CreateUsers: migrating ======================================
-- create_table(:users)
  -> 0.0988s
== 20170202135817 CreateUsers: migrated (0.0989s) =============================

Lúc này table users sẽ được tạo ra trong database

Khi lưu dữ liệu vào database người ta thường hay mã hóa password của người dùng thành chuỗi string để đảm bảo sự an toàn bảo mật của người dùng, do đó chúng ta cũng sẽ mã hóa password của người dùng khi lưu vào db.

Để thực hiện việc này chúng ta sẽ sử dụng gem bcrypt thêm vào Gemfile.

...
gem "jbuilder", "~> 2.5"
gem "mysql2", "~> 0.4.4"
gem "bcrypt"

Chạy lệnh bên dưới để cài đặt gem

bundle install

Sau đó ta thêm dòng này has_secure_password vào model User

class User < ApplicationRecord
 has_secure_password
end

Khi sử dụng gem này, nó yêu cầu model phải có sẵn trường password_digest để lưu trữ chuối password đã được mã hóa đó là lý do vì sao mà
hồi nãy mình tạo ra trường password chứ không phải password_digest. Ngoài ra sau khi thêm dòng has_secure_password mặc định
model User của chúng ta sẽ có thêm 2 trường đó là passwordpassword_confirmation

Bật thử rails c lên và cũng test thử kết quả nhé.

minhduc@minhduc-K42F:~/login_app$ rails c
Running via Spring preloader in process 8274
Loading development environment (Rails 5.0.1)
2.3.1 :001 > user= User.new name: "nnn", password: "12345678", password_confirmation: "12345678"
 => #<User id: nil, name: "nnn", password_digest: "$2a$10$721JjDeG4cMyIL1h.x8XS.OcZMryqfhxSr.RKkvfvHO...", created_at: nil, updated_at: nil> 
2.3.1 :002 > user.save
  (0.3ms) BEGIN
 SQL (0.5ms) INSERT INTO `users` (`name`, `password_digest`, `created_at`, `updated_at`) VALUES ('nnn', '$2a$10$721JjDeG4cMyIL1h.x8XS.OcZMryqfhxSr.RKkvfvHO8M45WdZgSe', '2017-02-02 15:35:23', '2017-02-02 15:35:23')
  (46.1ms) COMMIT
 => true 
2.3.1 :003 >

Như các bạn đã thấy model User đã tự mặc định có thêm 2 trường passwordpassword_confirmation, lúc lưu dữ liệu vào db nó sẽ được mã
hóa thành chuỗi string và lưu vào trường password_digest

OK vậy là xong bước đầu tiên đối với Model.
Tiếp theo chúng ta sẽ tạo View và Controller để thực hiện việc đăng ký User mới.

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo trang cho việc đăng ký mới người dùng.

rails g controller users 

Chạy rake db:migrate
Sau đó mở file routes.rb và thêm vào như bên dưới

resources :users

sau khi thêm câu lệnh này rails sẽ tự động tạo các đường dẫn đến các action trong users_controller theo chuẩn của RESTful
mặc định Rails sẽ tạo ra 7 đường dẫn mặc đinh với 7 phương thức : index, show, new, create, edit, update, destroy. Về phần này
các bạn có thể tìm hiểu kĩ hơn với từ khóa RESTful
Mở terminal và chạy rake routes các bạn sẽ thấy các đường dẫn mà Rails đã tạo sẵn cho chúng ta.

minhduc@minhduc-K42F:~/login_app$ rake routes
  Prefix Verb  URI Pattern        Controller#Action
  users GET  /users(.:format)     users#index
     POST  /users(.:format)     users#create
 new_user GET  /users/new(.:format)   users#new
edit_user GET  /users/:id/edit(.:format) users#edit
   user GET  /users/:id(.:format)   users#show
     PATCH /users/:id(.:format)   users#update
     PUT  /users/:id(.:format)   users#update
     DELETE /users/:id(.:format)   users#destroy

Tiếp theo ta sẽ tạo trang app/views/users/new.html.erb để cho phép người dùng đăng ký mới,

<div class="row">
 <div class="col-lg-12 form-group">
  <div class="col-lg-offset-4 col-lg-4">
   <input type="text" name="" class="form-control" placeholder="Enter user name">
  </div>
 </div>
 <div class="col-lg-12 form-group">
  <div class="col-lg-offset-4 col-lg-4">
   <input type="password" name="" class="form-control" placeholder="Enter password">
  </div>
 </div>
 <div class="col-lg-12 form-group">
  <div class="col-lg-offset-4 col-lg-4">
   <input type="password" name="" class="form-control" placeholder="Enter password confirm">
  </div>
 </div>
 <div class="col-lg-12 text-center">
  <button class="btn btn-primary">Register</button>
 </div>
</div>

để có thể chạy được bootstrap ta thêm vào Gemfile và các file khác như sau:

...
gem "mysql2", "~> 0.4.4"
gem "bcrypt"
gem "sprockets-rails", :require => "sprockets/railtie"
gem "bootstrap-sass", "~> 3.3.6"

app/assets/stylesheets/application.scss

// “bootstrap-sprockets” must be imported before “bootstrap” and “bootstrap/variables”
@import “bootstrap-sprockets”;
@import “bootstrap”;

app/assets/javascripts/application.js

//= require jquery
//= require bootstrap-sprockets

users_controller.rb

class UsersController < ApplicationController

def new
end
end

bunlde install

Bật server vào thử địa chỉ http://localhost:3000/users/new
để xem kết quả nhé
Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby on Rails (Phần 4) 3

Tiếp theo chúng ta sẽ viết code để user có thể đăng ký nhé :
Thêm các đoạn code sau vào
users_controller.rb

class UsersController < ApplicationController

 def index
 end

 def new
  @user = User.new
 end

 def create
  @user = User.new user_params
  if @user.save
   flash[:success] = "Register success"
   redirect_to users_path
  else
   flash[:success] = "Register failed"
   render :new
  end
 end

 private
 def user_params
  params.require(:user).permit :name, :password, :password_confirmation
 end
end

app/views/user/new.html.erb

<div class="row">
 <div class="col-lg-offset-2">
  <%= form_for @user, html: {class: "form-horizontal"} do |f| %>
   <div class="form-group">
    <%= f.label :name, "Name", class: "col-md-2 control-label" %>
    <div class="col-md-6">
     <%= f.text_field :name, class: "form-control", placeholder: "Enter user name" %>
    </div>
   </div>
   <div class="form-group">
    <%= f.label :password, "Password", class: "col-md-2 control-label" %>
    <div class="col-md-6">
     <%= f.password_field :password, class: "form-control", placeholder: "Enter password" %>
    </div>
   </div>
   <div class="form-group">
    <%= f.label :password_confirmation, "Password Confirmation", class: "col-md-2 control-label" %>
    <div class="col-md-6">
     <%= f.password_field :password_confirmation, class: "form-control", placeholder: "Enter password confirmation" %>
    </div>
   </div>
   <div class="form-group">
    <div class="col-lg-offset-4">
     <%= f.submit "Register", class: "btn btn-success" %>
    </div>
   </div>
  <% end %>
 </div>
</div>

Tạo mới file app/views/users/index.html.erb

<label>Index Page</label>

Thêm vào application.html.erb

 <body>
  <section class="content" style="min-height: auto;">
   <% flash.each do |key, value| %>
    <div class="row">
     <div class="alert alert-<%= key %>">
      <%= value %>
     </div>
    </div>
   <% end %>
  </section>
  <%= yield %>
 </body>

OK như vậy là đã xong phần đăng ký,
Các bạn truy cập vào http://localhost:3000/users/new
để tạo một user mới khi thành công sẽ như bên dưới
Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby on Rails (Phần 4) 4
Hôm nay tạm thời như vậy đã nhé, phần tới mình sẽ hướng dẫn phần còn lại