Sử dụng class trong TypeScript

Trong JavaScript thì không có khái niệm class như các ngôn ngữ Java, C#. Nhưng trong phiên bản ES5 bạn có thể sử dụng một hàm khởi tạo và kế thừa nguyên mẫu để tạo một class.

Sử dụng class trong ES5

Ví dụ:

function Person(ssn, firstName, lastName) {
  this.ssn = ssn;
  this.firstName = firstName;
  this.lastName = lastName;
}

Bây giờ, bạn có thể định nghĩa một phương thức prototype để lấy full name của person như bên dưới.

Person.prototype.getFullName = function () {
  return `${this.firstName} ${this.lastName}`;
}

Tiếp theo, bạn có thể sử dụng class Person bằng cách tạo một new object:

let person = new Person('171-28-0926','John','Doe');
console.log(person.getFullName());

Output:

John Doe

Sử dụng class trong ES6, ví dụ:

class Person {
  ssn;
  firstName;
  lastName;

  constructor(ssn, firstName, lastName) {
    this.ssn = ssn;
    this.firstName = firstName;
    this.lastName = lastName;
  }
}

Trong class Person, hàm constructor được xác định rõ ràng và được đặt bên trong lớp. Phần sau sẽ thêm phương thức getFullName():

class Person {
  ssn;
  firstName;
  lastName;

  constructor(ssn, firstName, lastName) {
    this.ssn = ssn;
    this.firstName = firstName;
    this.lastName = lastName;
  }

  getFullName() {
    return `${this.firstName} ${this.lastName}`;
  }
}

Sử dụng lớp Person cũng giống như hàm khởi tạo Person:

let person = new Person('171-28-0926','John','Doe');
console.log(person.getFullName());

Sử dụng class trong TypeScript

Class trong TypeScript sẽ thêm type annotations(chú thích kiểu) đến các thuộc tính và phương thức trong class. Ví dụ:

class Person {
  ssn: string;
  firstName: string;
  lastName: string;

  constructor(ssn: string, firstName: string, lastName: string) {
    this.ssn = ssn;
    this.firstName = firstName;
    this.lastName = lastName;
  }

  getFullName(): string {
    return `${this.firstName} ${this.lastName}`;
  }
}

Khi thêm chú thích kiểu cho các thuộc tính, constructor, phương thức, Trình biên dịch TypeScript sẽ thực hiện các kiểm tra kiểu tương ứng.
Ví dụ, bạn không thể khởi tạo ssn với một number. Code bên dưới sẽ hiển thị lỗi:

let person = new Person(171280926, 'John', 'Doe');

Tóm tắt:

 • Sử dụng từ khóa class để định nghĩa một class trong TypeScript.
 • TypeScript tận dùng cú pháp của lớp ES6 và thêm các chú thích kiểu để làm cho lớp chặt chẽ hơn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *